Akademik

Misyonerler Artık Heryerde

Misyonerler Artık HeryerdeMüslüman Ülkelerde Misyonerlik FaaliyetleriMisyonerlik faaliyetleri türkiyede çok güçlü bir şekilde var ve devam ediyor. Aynı zamanda arap dünyasında da türkiyedekinden çok daha büyük organizasyonlar altında bunlar yapılıyor.Türkiyede https://www.kampusweb.com/ isimli site üzerinden faaliyet gösteren bir misyonerlk faaliyeti mevcut. Bana göre bunu diğer misyonerlik faaliyetlerinden farklılaştıran ise medyayı ve kitle iletişim araçlarını ve tabiki interneti mükemmel şekilde kullanmaları. Bu...

MECELLE’NİN İLK 90 MADDESİNİN AÇIKLAMASI

MECELLE’NİN İLK 90 MADDESİNİN AÇIKLAMASI1- “İlm-i fıkh, mesâil-i şer’iyye-i ameliyeyi bilmektir.”İlm-i Fıkh: Fıkıh ilmiMesail: MeselelerMesâil-i şer’iyye-i ameliye: Amellerle ilgili şer’i / hukuki meseleler2- “Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir.”Örnek:Yitik bir malı koruyup sahibine verme niyetiyle alan kişinin, malın helak olması halinde onu tazmin etmesi gerekmezken; söz konusu malı sahiplenme niyetiyle almış olması halinde tazmini gerekir. ...

Mantık – Ferruh Özpilavcı Ders Notları

Mantık – Ferruh ÖzpilavcıDers Notları 30.09 – Mantık Giriş Mantık, herhangi bir konu hakkında düşünmenin doğru ve tutarlı şeklidir. Kavramlar (tasavvurat) ve yargılar (tasdikat) üzerine kuruludur. Mantık ilmi islam ile başlamamıştır. Fakat islam alimleri çok sahip çıkmışlardır. St. Thomas mesela kendisine Gazali örnek almış hristiyan kelamcıdır. Latince devasa eserler yazmıştır, ve ibn Sina’a 1200 tane atıf yapmıştır. Ibn Sina 1030’da...

İslam Tarihi – Gülgün Uyar Ders Notları

İslam Tarihi – Gülgün UyarDers Notları 28.09 – Abbasiler’in Kuruluşu Abbasiler Emevi devletinin yerine, Emevi devletini yıkarak geçtiler. Bir ihtilal hareketi sonucu. Çok akıllıca götürdüler iktidar sürecini- gizli ve uzun süreli. İktidara ehl-i beytten birini geçireceklerine söz verdiler. Böylece özellikle Horasan bölgesinde insan çektiler. Horasanda Ebu Müslim el-Horasani mevaliden çıktı. Kökeni tam belli değil, fakat mevali olduğu kesin. Zaten Emevi...

İLAHİYAT KİTAP OKUMA LİSTELERİ

İLAHİYAT KİTAP OKUMA LİSTELERİİSLAMİ İLİMLER KİTAP OKUMA LİSTELERİ ÇEŞİTLİ ALANLARA AİT TÜRKÇE KİTAPLAR    İSLAM / İSLÂMÎ İLİMLER             1.1. KLASİKZemahşerî, Keşşaf Tefsiri (YEK) Nevevî / R.Küçük&İ.L.Çakan&Y.Kandemir, Riyâzu’s-Salihin Tercüme ve Şerhi (Erkam) Yaşar Kandemir, Şifâ-i Şerîf Şerhi (Tahlil) Kuşeyrî Risalesi, (Dergah) Gazzâlî, Hakikat Arayışı: el-Munkız mine’d-Dalâl (Emin) Gazzâlî, Mişkâtü’l-Envâr (Nur Metafiziği) (Büyüyenay) Gazzâlî, İhyau Ulumiddin (Yusuf Sıdkı Efendi tercümesi)...

Tefsir– Murat Sülün Ders Notları

Tefsir– Murat Sülün Ders Notları VahiyLafız: Allah (C.C) ın varlıklara hareket tarzlarını bildirmesi. (Allah (C.C)  Varlık) Terim: İnsanlara ulaştırmak istediği ilahi emir, yasak ve haberlerin tümünü gizli ve süratli bir yolla peygamberlere iletmesi.(Allah (C.C)  Melek  Peygamber  İnsanlar) Bazen vahiy yerine “inzal, tenzil, ilim, hikmet, şifa, nur” kelimeleri kullanılır.Vahiy kelimesi bazen Kur'an-ı Kerim de herhangi...

Romen Rakamları 1’den 100’e Kadar – Roma Rakamları Kopyalanabilir

Romen Rakamları  1'den 100'e Kadar - Roma Rakamları KopyalanabilirSayfa Roma Rakamları 1’den 100’e Kadar Sayfa Romen Rakamları 1 den 1000 e kadarRoma(Romen) Rakamlarıyla 1’den 100’e kadar nasıl yazılır, yazılışlarıyla aşağıdan görebilirsiniz. Türkçe, Rakamlarıyla ve Romence olarak hazırlanmıştır.Türkçe Romence1 – Bir I2 – İki II3 – Üç III4 – Dört IV5 – Beş V6 – Altı VI7 – Yedi VII8 – Sekiz VIII9 – Dokuz IX10 – On X11 –...