Ana Sayfa Akademik İlahiyat İLAHİYAT KİTAP OKUMA LİSTELERİ

İLAHİYAT KİTAP OKUMA LİSTELERİ

0

İLAHİYAT KİTAP OKUMA LİSTELERİ

İSLAMİ İLİMLER KİTAP OKUMA LİSTELERİ

 

ÇEŞİTLİ ALANLARA AİT TÜRKÇE KİTAPLAR

 

 

 

 

 1. İSLAM / İSLÂMÎ İLİMLER

 

            1.1. KLASİK

 1. Zemahşerî, Keşşaf Tefsiri (YEK)
 2. Nevevî / R.Küçük&İ.L.Çakan&Y.Kandemir, Riyâzu’s-Salihin Tercüme ve Şerhi (Erkam)
 3. Yaşar Kandemir, Şifâ-i Şerîf Şerhi (Tahlil)
 4. Kuşeyrî Risalesi, (Dergah)
 5. Gazzâlî, Hakikat Arayışı: el-Munkız mine’d-Dalâl (Emin)
 6. Gazzâlî, Mişkâtü’l-Envâr (Nur Metafiziği) (Büyüyenay)
 7. Gazzâlî, İhyau Ulumiddin (Yusuf Sıdkı Efendi tercümesi) (Yazma Eserler Kurumu)
 8. Gazzâlî, Müstasfa: İslam Hukukunda Deliller ve Yorum Metodolojisi 1-2 (Rey / Klasik)
 9. Muhyiddin Kâfiyeci, Kitabü’t-Teysir fi Kavaidi İlmi’t-Tefsir (Ankara İlahiyat Fakültesi)
 10. Bedrüddin İbn Cemâa, İslamî Gelenekte Eğitim Ahlakı (TDV)
 11. Zernûcî, Talimü’l-Müteallim (Sahhaflar Kitap Sarayı)
 12. Kudûrî: Metin ve İzahlı Tercüme 1-2 (Yasin)
 13. İbrahim Halebî&Mustafa Uysal, İzahlı Mülteka el-Ebhur Tercümesi 1-4 (Çelik)
 14. İbn Rüşd, Bidayetü’l-Müctehid 1-3 (Ensar)
 15. Sâbûnî, Maturidiyye Akaidi (İFAV)
 16. Beyâzîzâde, İmam Azam Ebu Hanife’nin İtikadî Görüşleri (İFAV)
 17. Tâcüddin İbnü’s-Sübkî&M.Saim Yeprem, Matüridî’nin Akide Risalesi ve Şerhi (TDV)
 18. Fahreddin Râzî, Allah’ın Aşkınlığı (İz)
 19. Teftâzânî, Kelam İlmi ve İslam Akaidi: Şerhü’l-Akaid (Dergah)
 20. Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf 1-3 (YEK)
 21. Beyzâvî, Tavâliu’l-Envâr (YEK)
 22. Abdülkadir Geylânî, Fütuhu’l-Gayb (Etkileşim)
 23. Abdülkadir Geylânî, el-Fethü’r-Rabbânî (Gelenek)
 24. Abdülkadir Geylânî, Cilâü’l-Hâtır (Gelenek)
 25. İbn Arabî, Marifet Kitabı (İz)
 26. A. Avni Konuk, Fususu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi 1-4 (İFAV)
 27. Necmeddin-i Dâye, Tasavvuf Yolu (İFAV)
 28. Mevlânâ Celaleddin, Mesnevi Tercümesi 1-3 (Şefik Can) (Ötüken)
 29. A. Avni Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi 1-13 (Kitabevi)
 30. İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât-ı Rabbânî 1-3 (Yasin)
 31. Abdülkâhir Cürcânî, Delâilü’l-İcâz (YEK)
 32. İzzeddin b. Abdüsselam, İslamî Hükümlerin Esas ve Hikmetleri (İz)
 33. Şah Veliyyullah Dihlevî, Hüccetullahi’l-Baliğa 1-2 (İz)
 34. Şâtıbî, Muvafakât 1-4 (İz)
 35. Eşrefoğlu Rûmî, Müzekki’n-Nüfus (İnsan)
 36. Katip Çelebi, Mizanü’l-Hakk fi İhtiyari’l-Ehakk (Kabalcı)

 

1.2. MODERN

 1. Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili (Eser)
 2. Elmalılı M. Hamdi Yazır, Meşrutiyetten Cumhuriyete Makaleler (Klasik)
 3. Elmalılı M. Hamdi Yazır, Meal-Tefsir (haz. Ertuğrul Özalp (İşaret)
 4. Mehmed Akif Ersoy, Kur’an Meali (Mahya)
 5. Kur’an Yolu: Türkçe Meal ve Tefsir 1-5 (DİB)
 6. Yaşar Kandemir&Ümit Şimşek&Halit Zevalsiz, Ayet ve Hadislerle Açıklamalı Kur’an-ı Kerim Meali 1-2 (İFAV)
 7. İlhami Güler&Ömer Özsoy, Konularına Göre Kur’an (Fecr)
 8. Babanzade Ahmed Naim, Tecrîd-i Sarih Şerhi (Hadis usulüne dair telif Mukaddime kısmı ve Ahmed Naim’in şerh ettiği kısım) (DİB)
 9. Babanzade Ahmed Naim, İslam Ahlakının Esasları (TDV)
 10. Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiye Kamusu 1. cilt (Bilmen)
 11. Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin) 1-2 (Semerkand)
 12. Said Nursî, Mesnevî-i Nuriye (DİB)
 13. Said Nursî, Sözler (DİB)
 14. İzmirli İsmail Hakkı, Yeni İlm-i Kelam (Ankara Okulu)
 15. Tahirü’l-Mevlevî, Müslümanlıkta İbadet Tarihi
 16. Kettânî, Hz. Peygamber’in Yönetimi 1-2 (İz)
 17. Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi (Beyan)
 18. Muhammed Hamidullah, İslam’a Giriş (Beyan)
 19. Muhammed Hamidullah, Hz. Peygamber’in Savaşları (Beyan)
 20. Muhammed Hamidullah, İslam’da Devlet İdaresi (Beyan)
 21. M. Âsım Köksal, İslam Tarihi (Erkam)
 22. M. Âsım Köksal, İman, İbadet, Sohbetler (DİB)
 23. M. Âsım Köksal, Kitab ve Sünnet (DİB)
 24. M. Âsım Köksal, Peygamberler Tarihi (DİB)
 25. M. Âsım Köksal, Caetani’ye Reddiye 1-2 (İz)
 26. Muhammed Emin Er, Allah Katında Din (Arı Sanat)
 27. Muhammed Emin Er, Fıkh-ı Bâtın (Arı Sanat)
 28. Muhammed Emin Er, Din Güzel Ahlaktır (Arı Sanat)
 29. Casim Avcı, Muhammedü’l-Emin (Hayykitap)
 30. Kasım Şulul, Hz. Peygamber Devri Kronolojisi (İnsan)
 31. İbrahim Kafi Dönmez, Fıkıh Usulü İncelemeleri, (İSAM)
 32. İbrahim Kafi Dönmez, Fıkıh ve Fıkıh Tarihi İncelemeleri (İSAM)
 33. Yunus Apaydın, İslam Hukuk Usulü (Kimlik)
 34. Seyyid Bey, Medhal (Matbaa-i Amire)
 35. Seyyid Bey, Usul-i Fıkh Dersleri Mebasihinden İrade, Kaza ve Kader (Kader Matbaası)
 36. Seyyid Bey, Usul-i Fıkh Dersleri (Matbaa-i Hukukiye)
 37. Tuncay Başoğlu, Fıkıh Usulünde Fahreddin Razi Mektebi (İSAM)
 38. Wael Hallaq, İslam Hukukuna Giriş
 39. Ahmed Hasan, İslam hukukunun doğuşu ve gelişimi (Rağbet)
 40. Tahir b. Aşûr, İslam Hukuk Felsefesi (İz)
 41. Tahir b. Aşûr, İslam, İnsan ve Toplum Felsefesi (Rağbet)
 42. Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku (İz)
 43. Hayreddin Karaman, İş ve ticaret ilmihali (İz)
 44. Hayreddin Karaman, Yeni Gelişmeler Karşısında İslam Hukuku (İz)
 45. Hayreddin Karaman, İslamın Işığında Günün Meseleleri (İz)
 46. Bilal Aybakan, Fıkıh İlminin Oluşum Sürecinde İcma (İz)
 47. Bilal Aybakan, İmam Şafii ve Fıkıh Düşüncesinin Mezhepleşmesi (İz)
 48. İlmihal 1-2 (İSAM)
 49. Günümüz Fıkıh Problemleri (Anadolu Ü. Açıköğretim Fakültesi Yayınları)
 50. Osman Şahin, Nihat Dalgın ve Muhsin Koçak, İslam Hukuku (İslam Hukukuna Giriş, Aile, Miras ve Ceza Hukuku) (Ensar)
 51. Cengiz Kallek, Asr-ı Saadet’te yönetim piyasa ilişkisi; Sosyal Servet (Klasik)
 52. Fethi Gedikli, Osmanlı Şirket Kültürü (İz)
 53. Servet Bayındır, Fıkhi ve iktisadi açıdan İslami finans (para ve sermaye piyasaları) (Süleymaniye Vakfı)
 54. Macid Hadduri, İslam’da Adalet Kavramı (Yöneliş)
 55. Ahmet Özel, Yönetici Peygamber Hz. Muhammed (Küre)
 56. Ahmet Özel, Darülislam-Darülharb: İslam Hukukunda Ülke Kavramı (İz)
 57. Ahmet Özel, İslam ve Terör: Fıkhi Bir Yaklaşım (Küre)
 58. Ahmet Yaman, İslam Aile Hukuku (İFAV)
 59. Ahmet Yaman, İslam Devletler Hukukunda Savaş (Beyan)
 60. Ahmet Yaman (ed.), Makasıd ve İctihad: İslam Hukuk Felsefesi Araştırmaları (Rağbet)
 61. Saffet Köse, İslam Hukuku Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti (İz)
 62. Saffet Köse, İslam Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması (İFAV)
 63. Talip Türcan, İslam Hukuk Biliminde Amaç-Norm İlişkisi (Ankara Okulu)
 64. Talip Türcan, Devletin Egemenlik Unsuru ve Egemenlikten Kaynaklanan Yetkileri (Ankara Okulu)
 65. Mehmet Akif Aydın, Osmanlı Devleti’nde Hukuk ve Adalet (Klasik)
 66. Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi (Beta)
 67. Murteza Bedir, Sünnet, İSAM
 68. Murteza Bedir, Buhara Hukuk Okulu (İSAM)
 69. Süleyman Uludağ, İslam Açısından Musiki ve Sema (Marifet)
 70. Refik Gür, Hukuk Tarihi ve Tefekkürü Bakımından Mecelle (Sebil)
 71. Refik Gür, Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadılık Müessesesi (İş Bankası)
 72. Necmettin Kızılkaya, İslam Hukukunda Külli Kaideler (İz)
 73. Nail Okuyucu, Şafii Mezhebinin Teşekkül Süreci (İFAV)
 74. Özgür Kavak, Modern İslam Hukuk Düşüncesi: Reşid Rıza Örneği (Klasik)
 75. Muhammed Mustafa el-A’zamî, Kur’an Tarihi (İz)
 76. Muhammed Hamidullah, Kur’an-ı Kerim Tarihi (Beyan)
 77. Mehmet Paçacı, Kur’an’a Giriş, İSAM
 78. Mehmet Paçacı, Çağdaş Dönemde Kur’an’a ve Tefsire Ne Oldu? (Klasik)
 79. Dücane Cündioğlu, Kur’an’ı Anlamanın Anlamı (Kapı)
 80. Dücane Cündioğlu, Anlamın Buharlaşması ve Kur’an (Kapı)
 81. Dücane Cündioğlu, Söz’ün Özü (Kapı)
 82. Dücane Cündioğlu, Anlamın Tarihi: Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre (Kapı)
 83. Dücane Cündioğlu, Kur’an Çevirilerinin Dünyası (Kapı)
 84. Vecdi Akyüz, Kur’an’da Siyasi Kavramlar (Kitabevi)
 85. Ahmet Nedim Serinsu, Kur’an Nedir? (Şule)
 86. Ahmet Nedim Serinsu, Kur’an ve Bağlam (Şule)
 87. Mehmed Akif Ersoy, Düzyazılar: Makaleler, Tefsirler, Vaazlar (Beyan)
 88. Mustafa Öztürk, Çağdaş İslam Düşüncesi ve Kur’ancılık (Ankara Okulu)
 89. Mustafa Öztürk, Kur’an ve Aşırı Yorum (Ankara Okulu)
 90. Mustafa Öztürk, Kur’an ve Yaratılış (Kuramer)
 91. Mustafa Öztürk, Kur’an, Tefsir ve Usul Üzerine (Ankara Okulu)
 92. Mustafa Öztürk, Tefsir Tarihi Araştırmaları (Ankara Okulu)
 93. Mustafa Öztürk, Meal Kültürümüz (Ankara Okulu)
 94. Mustafa Öztürk, Osmanlı Tefsir Mirası (Ankara Okulu)
 95. Esra Gözeler, Kur’an Ayetlerinin Tarihlendirilmesi (Kuramer)
 96. Davut İltaş, Klasik Nesih Teorisi ve Çağdaş Tefsirciler (Ankara Okulu)
 97. Muhsin Demirci, Tefsir Usulü (İFAV)
 98. Muhsin Demirci, Tefsir Terimleri Sözlüğü (İFAV)
 99. Muhsin Demirci, Tefsirde Metodolojik Sorunlar (İFAV)
 100. Muhsin Demirci, Tefsir Tarihi (İFAV)
 101. Ömer Özsoy, Sünnetullah (Fecr)
 102. Rudi Paret, Kur’an Üzerine&İslam Sembolizmi (İz)
 103. Fethi Ahmet Polat, Çağdaş İslam Düşüncesinde Kur’an’a Yaklaşımlar (İz)
 104. İlyas Çelebi, İslam’ın İnanç Esasları (İSAM)
 105. İlyas Çelebi, İslam İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadı Abdülcabbar (Rağbet)
 106. İlyas Çelebi, Dinî Düşüncede İtidal ve Hoşgörü (Çamlıca)
 107. İlyas Çelebi, İslam İnancında Gayb Alemi (Ensar)
 108. Saim Kılavuz, Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelama Giriş (Ensar)
 109. Mehmet Kalaycı, Tarihsel Süreçte Eşarilik Maturidilik İlişkisi (Ankara Okulu)
 110. Mevlüt Özler, İslam Düşüncesinde Tevhid (Rağbet)
 111. Mevlüt Özler, İslam Düşüncesinde İnsan Hürriyeti (Rağbet)
 112. Ulrich Rudolph, Maturidî (Litera)
 113. Sönmez Kutlu (ed.), İmam Maturidî ve Maturidîlik (Otto)
 114. Sönmez Kutlu, Selefiliğin Fikri Arkaplanı (Otto)
 115. Sönmez Kutlu, Tarihsel Din Söylemleri Üzerine Zihniyet Çözümlemeleri (Otto)
 116. Muhammed Mustafa el-A’zamî, İlk Devir Hadis Edebiyatı (İz)
 117. Muhammed Mustafa el-A’zamî, Hadis Metodolojisi ve Edebiyatı (İz)
 118. Muhammed Mustafa el-A’zamî, İslam Fıkhı ve Sünnet: Oryantalist Schacht’a Reddiye, (İz)
 119. Subhi es-Salih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları (İFAV)
 120. Abdullah Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü (İFAV)
 121. Ahmet Yücel, Hadis Tarihi (İFAV)
 122. Ahmet Yücel, Hadis Usulü (İFAV)
 123. Ahmet Yücel, Oryantalist Hadis Literatürü (İFAV)
 124. Ahmet Yücel, Oryantalist Hadis Anlayışı ve Eleştirisi (İFAV)
 125. Zekeriya Güler, Hadis Tetkikleri (İFAV)
 126. Zekeriya Güler, Hadis Günlüğü (Hüner)
 127. Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu (Otto)
 128. Mehmet Görmez, Hadis İlminin Temel Meseleleri (OTTO)
 129. Harald Motzki, İsnad ve Metin Bağlamında Hadis Tarihlendirme Metotları (İz)
 130. Abdullah Taha İmamoğlu, Hadis ve Siyaset (Beka)
 131. İbrahim Hatiboğlu, İslam Dünyasının Çağdaşlaşma Serüveni, (İz)
 132. İbrahim Hatiboğlu, Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları, (İz)
 133. Halit Özkan, Memlüklerin Son Asrında Hadis (Klasik)
 134. Cağfer Karadaş, Ana Hatlarıyla Kelam Tarihi (Ensar)
 135. Abdüllatif Harputi, Kelam Tarihi (Ankara Okulu)
 136. Sait Özervarlı, Kelam’da Yenilik Arayışları (İSAM)
 137. Rıdvan Özdinç, Akıl, İrade Hürriyet: Son Dönem Osmanlı Dinî Düşüncesinde İrade Meselesi (Dergah)
 138. Enis Doko&Mehmet Bulğen, Güncel Kelam Tartışmaları (İFAV)
 139. Mehmet Bulğen, Kelam Atomculuğu ve Modern Kozmoloji (TDV)
 140. Fatih Şeker, İslamlaşma Sürecinde Türklerin İslam Tasavvuru (TDV)
 141. Austryn Wolfson, Kelam Felsefeleri (Kitabevi)
 142. L. Gardet&G. Anawati, İslam Teolojisine Giriş (Ayrıntı)
 143. Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar (İFAV)
 144. Ataullah İskenderî, Hikem-i Ataiyye
 145. William Chittick&Sachiko Murata, İslam’ın Vizyonu (İnsan)
 146. William Chittick, Varolmanın Boyutları (İnsan)
 147. William Chittick, Sufi’nin Bilgi Yolu (Okuyan Us)
 148. William Chittick, Tasavvuf: Kısa Bir Giriş (İz)
 149. Michel Chodkiewicz, Sahilsiz Bir Umman (Nefes)
 150. Özkan Öztürk, Siyaset ve Tasavvuf (Dergah)
 151. Mahmud Erol Kılıç, Şeyh-i Ekber: İbn Arabi Düşüncesine Giriş (Sufi)
 152. Mahmud Erol Kılıç, Sufi ve Şiir: Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası (İnsan)
 153. M. Nusret Tura, Gönül ve Aşk (İnsan)
 154. M. Nusret Tura, Aşk Yolu (İnsan)
 155. Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi (Dergah)
 156. Mustafa Kara, Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar (Sır)
 157. Mustafa Kara, Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri (Dergah)
 158. Şaban Er, Melâmîlik ve Osmanlı Devri Melâmîleri (Kutupyıldızı)
 159. Annemarie Schimmel, Tanrı’nın Yeryüzündeki İşaretleri (Kabalcı)
 160. Annemarie Schimmel, Ve Muhammed O’nun Elçisidir (Kabalcı)
 161. Annemarie Schimmel, İslam’ın Mistik Boyutları (Kabalcı)
 162. Annemarie Schimmel, Halifenin Rüyaları: İslam’da Rüya ve Rüya Tabirleri (Kabalcı)
 163. T. Izutsu, Kur’an’da Allah ve İnsan
 164. T. Izutsu, Kur’an’da Dinî ve Ahlakî Kavramlar
 165. T. Izutsu, İslamda Varlık Düşüncesi (İnsan)
 166. Câbirî, Arap-İslam Aklının Oluşumu (Kitabevi)
 167. Câbirî, Arap-İslam Düşüncesinin Akıl Yapısı (Kitabevi)
 168. Câbirî, İslam’da Siyasal Akıl (Kitabevi)
 169. Câbirî, Arap Ahlâkî Aklı (Mana)
 170. Fazlur Rahman, İslam (Ankara Okulu)
 171. Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık (Ankara Okulu)
 172. İsmail Raci Faruki, Bilginin İslamileştirilmesi (Risale)
 173. Ebu’l-Hasen en-Nedvî, İslam’ın Siyasi Yorumu (Bedir)
 174. Seyyid Hüseyin Nasr – İslam: İdealler ve Gerçekler
 175. Seyyid Hüseyin Nasr – Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi
 176. Franz Rosenthal, Bilginin Zaferi: İslam Düşüncesinde Bilgi Kavramı
 177. Franz Rosenthal, İSlam’da Özgürlük Kavramı (Ayışığı)

 

 

 1. HATIRAT
 2. Aşçı Dede’nin Hatıraları 1-4 (Kitabevi)
 3. Ali Ulvi Kurucu, Hatıralar 1-4
 4. Muhammed Emin Er, Hatıralarım (MGV)
 5. Ahmet Muhtar Büyükçınar, Hayatım İbret Aynası 1-4
 6. Nezir Demircan, Halil Günenç Hoca: Hayatı ve Hatıratı (Beyan)
 7. Hayreddin Karaman, Bir Varmış Bir Yokmuş 1-3 (İz)
 8. Tayyar Altıkulaç, Zorlukları Aşarken 1-3 (DİB)
 9. Mehmet Ali Sarı, Beyoğlu’nda Bir Hafız (Timaş)
 10. Sabahattin Zaim, Bir Ömrün Hikayesi (İşaret)
 11. Muhammed Esed, Mekke’ye Giden Yol (İnsan)
 12. Mahir İz, Yılların İzi (Kitabevi)
 13. Falih Rıfkı Atay, Zeytindağı (Pozitif)
 14. Ali Fuad Türkgeldi, Görüp İşittiklerim (TTK)
 15. Ayşe Osmanoğlu, Babam Sultan Abdülhamid (Timaş)
 16. Tahsin Paşa, Yıldız Hatıraları (İz)
 17. Samih Nafiz Tansu, İki Devrin Perde Arkası (Sebil)
 18. Tahirü’l-Mevlevî, İstiklal Mahkemesi Hatıraları&Matbuat Alemindeki Hatıralarım (Büyüyenay)
 19. Ahmet İhsan Tokgöz, Matbuat Hatıraları (İletişim)
 20. Necip Fazıl, Babıali (Büyükdoğu)
 21. Ahmet Yüksel Özemre, Üsküdar’da Bir Attar Dükkanı (Kubbealtı)
 22. Emin Akif Ersoy, Babam Mehmed Akif (Kurtuba)
 23. Aliya İzzetbegoviç, Tarihe Tanıklığım (Klasik)
 24. İsmail Kara, Sözü Dilde Hayali Gözde (Dergah)
 25. Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam (Remzi)
 26. Cahit Zarifoğlu, Yaşamak (Beyan)
 27. Hüseyin Kazım Kadri, Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım (Dergah)
 28. Sadreddin Öztoprak, Şark Medreselerinde Bir Ömür (Beyan)
 29. Zeki Velidi Togan, Hatıralarım (Diyanet Vakfı)
 30. Ali Ekrem Bolayır’ın Hatıraları (Kurgan Edebiyat)
 31. Refik Halid Karay, Minel Bab ilel Mihrab (İnkılab)
 32. Refik Halid Karay, Bir Ömür Boyunca (TTK)
 33. Halide Edib Adıvar, Mor Salkımlı Ev (Can)
 34. Halide Edib Adıvar, Türk’ün Ateşle İmtihanı (Can)
 35. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları (İletişim)
 36. Samet Ağaoğlu, Babamın Arkadaşları (İletişim)
 37. Çinuçen Tanrıkorur, Saz ü Söz Arasında (Dergah)
 38. Yusuf Mardin, Kocataş Yalısı: Anılarım (Boğaziçi)
 39. Saffet Tanman, Batmas Tepeleri’nde Zaman (YKY)
 40. Nezih H. Neyzi, Kızıltoprak Anıları (İş Bankası)
 41. Ernst A. Egli, Genç Türkiye İnşa Edilirken (İş Bankası)
 42. Kemal Karpat, Bir Ömrün İnsanları (Timaş)
 43. Kudsi Erguner, Ayrılık Çeşmesi (İletişim)
 44. Murat Belge, Başka Kentler, Başka Denizler 1-4 (İletişim)
 45. Eric Hobsbawm, Tuhaf Zamanlar (İletişim)
 46. Tarihçilerin Kutbu: Halil İnalcık Kitabı (İş Bankası)
 47. Dağı Delen Irmak: Kemal Karpat Kitabı (İmge)
 48. Bir Rönesans Adamı: Doğan Kuban Kitabı (İş Bankası)
 49. Ahmet Yaşar Ocak, Arı Kovanına Çomak Sokmak (Timaş)
 50. Sencer Divitçioğlu Anlatıyor (YKY)
 51. Niyazi Berkes, Unutulan Yıllar (İletişim)
 52. Serhan Tayşi, Ali Emiri’nin İzinde (Timaş)
 53. J. J. Rousseau, İtiraflar (Islık)
 54. J. W. Goethe, Yaşamımdan Şiir ve Hakikat (İş Bankası)
 55. Arnold Toynbee, Hatıralar 1-2 (Klasik)
 56. Jean Paul Sartre, Sözcükler (Can)
 57. Gabriel Garcia Marquez, Anlatmak İçin Yaşamak (Can)

 

 1. BİYOGRAFİ
 2. Şefik Can, Mevlânâ (Ötüken)
 3. Franklin Lewis, Mevlânâ: Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı (Kabalcı)
 4. Claude Addas, İbn Arabi: Kibrit-i Ahmer’in Peşinde (Sufi)
 5. Huriye Martı, Birgivî Mehmed Efendi (TDV)
 6. Yaşar Sarıkaya, Ebu Said Hâdimî (Kitap)
 7. Şaban Er, Şeyh Bedreddin Hakkında Son Söz (Kutupyıldızı)
 8. Y. K. Beysülen&Cemaleddin Canlı, Zaman İçinde Bediüzzaman (İletişim)
 9. Mary F. Weld, Bediüzzaman Said Nursi: Entelektüel Biyografisi (Etkileşim)
 10. François Georgeon, Sultan Abdülhamid (İletişim)
 11. Midhat Cemal Kuntay, Mehmet Akif (Oğlak)
 12. Midhat Cemal Kuntay, Namık Kemal 1-3 (İş Bankası)
 13. Midhat Cemal Kuntay, Sarıklı İhtilalci Ali Suavi (Oğlak)
 14. Ahmed Güner Sayar, Süheyl Ünver (Ötüken)
 15. Ahmed Güner Sayar, Sahhaf Raif Yelkenci (Ötüken)
 16. Ahmed Güner Sayar, Bir İktisatçının Entelektüel Portresi: Sabri Ülgener (Ötüken)
 17. Ahmed Güner Sayar, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Portre Denemeleri (Ötüken)
 18. Beşir Ayvazoğlu, Ömrüm Benim Bir Ateşti (Kapı)
 19. Beşir Ayvazoğlu, He’nin İki Gözü İki Çeşme: Bir Asaf Halet Çelebi Biyografisi (Kapı)
 20. Beşir Ayvazoğlu, Peyami (Kapı)
 21. Mesud Cemil, Tanburi Cemil’in Hayatı (Kubbealtı)
 22. Savaş Barkçin, Ahmed Avni Konuk: Görünmeyen Umman (Klasik)
 23. Âlim Kahraman, Büyük Göçmen Kuş: Yahya Kemal Beyatlı (Büyüyenay)
 24. Mehmet Birgül, İrade Hareket İsyan: Nurettin Topçu’nun Entelektüel Biyografisi 1 (Dergah)
 25. Dücane Cündioğlu, Bir Mabed İşçisi: Cemil Meriç (Kapı)
 26. Kayahan Özgül, Hersekli Arif Hikmet Bey (Kitabevi)
 27. Kayahan Özgül, Muallim Naci Efendi (Kitabevi)
 28. Kayahan Özgül, Osman Nevres Efendi (Kitabevi)
 29. Kayahan Özgül, Leskofçalı Galib Bey (Kitabevi)
 30. Cornell Fleischer, Tarihçi Mustafa Âlî (Tarih Vakfı)
 31. Gottfried Hagen, Bir Osmanlı Coğrafyacısı İşbaşında: Katib Çelebi’nin Cihannüma’sı ve Düşünce Dünyası (Küre)
 32. Edward Hallett Carr, Dostoyevski (İletişim)
 33. Stefan Zweig, Balzac (Kabalcı)
 34. Stefan Zweig, Joseph Fouche: Bir Politikacının Portresi (DoğuBatı)
 35. Stefan Zweig, Roterdamlı Erasmus (Can)
 36. Stefan Zweig, Macellan: Bir İnsan, Bir Yaşam (Can)
 37. Stefan Zweig, Mary Stuart (Can)
 38. Stefan Zweig, Montaigne (Can)
 39. Maria Rosa Antognazza, Leibniz (İş Bankası)
 40. Desmond M. Clarke, Descartes (İş Bankası)
 41. Julian Young, Nietzsche (İş Bankası)
 42. Rüdiger Safranski, Heidegger: Bir Alman Usta (Kabalcı)
 43. Rüdiger Safranski, Schopenhauer: Felsefenin Yaban Yılları (Kabalcı)
 44. A. P. Martinich, Thomas Hobbes (İş Bankası)
 45. A. Desmond&J. Moore, Charles Darwin (İş Bankası)
 46. Cihad Baban, Politika Galerisi (Timaş)
 47. Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Alimleri (TDV)
 48. Hayreddin Karaman, İslami Hareket Öncüleri (İz)
 49. Cağfer Karadaş, Çağdaş İslam Düşünürleri (Ensar)

 

 

 

 1. EDEBİYAT
 2. Homeros, Odysseia (Can)
 3. Apuleius, Başkalaşımlar (Kabalcı)
 4. Binbir Gece Masalları (Alfa)
 5. Tûtînâme (çev. Behçet Necatigil) (Can)
 6. Dede Korkut Hikayeleri (Kabalcı)
 7. İbn Hazm, Güvercin Gerdanlığı (İnsan)
 8. Sa’dî Şirazî, Gülistan (Gül Suyu) (Kurtuba)
 9. Dante, İlâhî Komedya (Oğlak)
 10. Cervantes, Don Quijote 1-2 (YKY)
 11. Montaigne, Denemeler (tam metin: Doruk; seçmeler: İş Bankası)
 12. François Rabelais, Gargantua (İş Bankası)
 13. François Rabelais, Pantagruel (Everest)
 14. Robert Burton, Melankolinin Anatomisi (Aylak Adam)
 15. Daniel Defoe, Robinson Crusoe, (YKY, Akşit Göktürk çevirisi)
 16. Jonathan Swift, Güliver’in Gezileri (İş Bankası)
 17. Tolstoy, Savaş ve Barış (İletişim)
 18. Tolstoy, İtiraflarım (Kaknüs)
 19. Tolstoy, İvan İlyiç’in Ölümü (Can)
 20. Tolstoy, Sanat Nedir? (Şule)
 21. Tolstoy, İçimizdeki Şeytan (Kaknüs)
 22. Dostoyevski, Kumarbaz (İletişim)
 23. Dostoyevski, Suç ve Ceza (İletişim)
 24. Dostoyevski, Karamazof Kardeşler (İş Bankası)
 25. Balzac, Goriot Baba (Can)
 26. Balzac, Altın Gözlü Kız (İletişim; Cemil Meriç çevirisi)
 27. Laurence Sterne, Tristram Shandy Beyefendi’nin Hayatı ve Görüşleri (YKY)
 28. Stendhal, Parma Manastırı (Can)
 29. Gustave Flaubert, Bilirbilmezler (Can)
 30. Victor Hugo, Sefiller 1-2 (Oğlak)
 31. İvan Gonçarov, Oblomov (İş Bankası)
 32. H. Sienkiewicz, Kovadis (MEB)
 33. Vasili Grossman, Yaşam ve Yazgı 1-3 (Can)
 34. Andrey Platonov, Can (Metis)
 35. Andrey Platonov, Dönüş (Metis)
 36. Andrey Platonov, Çevengur (Metis)
 37. Edgar Allan Poe, Bütün Hikayeleri (İthaki)
 38. H. P. Lovecraft, Toplu Eserleri 1-3 (Dost)
 39. Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes 1-2 (Everest)
 40. Herman Melville, Moby Dick (YKY)
 41. Herman Melville, Yazıcı Bartleby (İletişim)
 42. Joseph Conrad, Karanlığın Yüreği (Can)
 43. R. L. Stevenson, Dr. Jekyll ve Bay Hyde’ın Tuhaf Hikayesi (İletişim)
 44. R. L. Stevenson, İntihar Kulübü (İthaki)
 45. Marcel Proust, Swann’ların Tarafı (Kayıp Zamanın İzinde 1. cilt) (YKY)
 46. Marcel Proust, Kayıp Zamanın İzinde (Toplu Basım) 1-2 (YKY)
 47. Thomas Mann, Büyülü Dağ 1-2 (Can)
 48. Thomas Mann, Venedik’te Ölüm (Can)
 49. Thomas Mann, Buddenbrook’lar: Bir Ailenin Çöküşü (Can)
 50. Thomas Mann, Doktor Faustus (Can)
 51. Franz Kafka, Dönüşüm (Can)
 52. Franz Kafka, Dava (Can)
 53. Franz Kafka, Bütün Öyküler (Cem)
 54. Franz Kafka, Günlükler (Cem)
 55. Franz Kafka, Babama Mektup (Cem)
 56. George Orwell, 1984 (Can)
 57. George Orwell, Hayvan Çiftliği (Can)
 58. G.K. Chesterton, Bay Perşembe (Labirent)
 59. G.K. Chesterton, Peder Brown Öyküleri (Labirent)
 60. Gustav Meyrink, Kardinal Napellus (Dost)
 61. Gustav Meyrink, Golem (YKY)
 62. Gustav Meyrink, Batı Penceresinin Meleği (Can)
 63. Fernando Pessoa, Huzursuzluğun Kitabı (Can)
 64. Louis-Ferdinand Celine, Gecenin Sonuna Yolculuk (YKY)
 65. Robert Musil, Niteliksiz Adam 1-2 (YKY)
 66. Giovanni Papini, Düşsel Konçerto (2 cilt) (Monokl)
 67. Giovanni Papini, Gog (İş Bankası)
 68. Giovanni Papini, Bitik Adam (Monokl)
 69. Elias Canetti, Körleşme (Sel)
 70. Jorge Luis Borges, Alef (İletişim)
 71. Jorge Luis Borges, Kum Kitabı (İletişim)
 72. Jorge Luis Borges, Brodie Raporu (İletişim)
 73. Jorge Luis Borges, Düşsel Varlıklar Kitabı (İletişim)
 74. Jorge Luis Borges, Atlas (İletişim)
 75. Jorge Luis Borges, Öteki Soruşturmalar (İletişim)
 76. Virginia Woolf, Kendine Ait Bir Oda (İletişim)
 77. Virginia Woolf, Orlando (İletişim)
 78. Virginia Woolf, Mrs. Dalloway (İletişim)
 79. Virginia Woolf, Bir Yazarın Güncesi (İletişim)
 80. Jack London, Martin Eden (İletişim)
 81. Umberto Eco, Gülün Adı (Can)
 82. Umberto Eco, Foucault Sarkacı (Can)
 83. Umberto Eco, Baudolino (Doğan)
 84. Umberto Eco, Yorum ve Aşırı Yorum (Can)
 85. Umberto Eco, Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti (Can)
 86. Umberto Eco, Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik (Can)
 87. Italo Calvino, Atalarımız (YKY)
 88. Italo Calvino, Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu (YKY)
 89. Italo Calvino, Bütün Kozmokomik Öyküler (YKY)
 90. Italo Calvino, Klasikleri Niçin Okumalı? (YKY)
 91. Italo Calvino, Amerika Dersleri (YKY)
 92. Knut Hamsun, Dünya Nimeti (Timaş)
 93. Knut Hamsun, Açlık (Varlık)
 94. Stefan Zweig, Dünün Dünyası (Can)
 95. Stefan Zweig, Vicdan Zorbalığa Karşı, (Can)
 96. Stefan Zweig, Satranç (İş Bankası)
 97. Stefan Zweig, Amok Koşucusu&Sahaf Mendel (DoğuBatı)
 98. Gabriel Garcia Marquez, Yüzyıllık Yalnızlık (Can)
 99. Gabriel Garcia Marquez, Kırmızı Pazartesi (Can)
 100. R.Monaldi&F.Sorti, Imprimatur (Literatür)
 101. Enes Kariç, Yaban Kuşların Şarkıları (Hece)
 102. Amin Maalouf, Afrikalı Leo (YKY)
 103. Amin Maalouf, Semerkant (YKY)
 104. İvo Andriç, Drina Köprüsü (İletişim)
 105. William Golding, Sineklerin Tanrısı (İş Bankası)
 106. Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, A’mâk-ı Hayal (Büyüyenay)
 107. Ömer Seyfettin, Bütün Hikayeleri (4 cilt) (Dergah)
 108. Yahya Kemal, Aziz İstanbul (İstanbul Fetih Cemiyeti)
 109. Yahya Kemal, Eğil Dağlar (İstanbul Fetih Cemiyeti)
 110. Yahya Kemal, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım (İstanbul Fetih Cemiyeti)
 111. Ahmet Haşim, Bütün Kitapları (Oğlak)
 112. Ahmed Hamdi Tanpınar, Beş Şehir (Dergah; Notlu basım)
 113. Ahmed Hamdi Tanpınar, Huzur (Dergah)
 114. Ahmed Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü (Dergah)
 115. Ahmed Hamdi Tanpınar, On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi (Dergah)
 116. Abdülhak Şinasi Hisar, Boğaziçi Mehtapları (YKY)
 117. Abdülhak Şinasi Hisar, Fahim Bey ve Biz (YKY)
 118. Abdülhak Şinasi Hisar, Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği (YKY)
 119. Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu (İnkılap)
 120. Refik Halid Karay, Memleket Hikayeleri (İnkılap)
 121. Refik Halid Karay, Üç Nesil Üç Hayat (İnkılap)
 122. Refik Halid Karay, Deli (İnkılap)
 123. Refik Halid Karay, Türkçe’nin Tadı ve Ahengi (İnkılap)
 124. Refik Halid Karay, Hep İstanbul (İnkılap)
 125. Refik Halid Karay, Kirpi’nin Dedikleri (İnkılap)
 126. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Şıpsevdi (Everest)
 127. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Deli Filozof (Everest)
 128. Midhat Cemal Kuntay, Üç İstanbul (Oğlak)
 129. Peyami Safa, Fatih-Harbiye (Ötüken)
 130. Peyami Safa, Matmazel Noralya’nın Koltuğu (Ötüken)
 131. Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, (Ötüken)
 132. Oğuz Atay, Tutunamayanlar (İletişim)
 133. Tarık Buğra, Osmancık (Ötüken)
 134. Tarık Buğra, Küçük Ağa (Ötüken)
 135. Kemal Tahir, Devlet Ana (İthaki)
 136. Kemal Tahir, Esir Şehir Üçlemesi (İthaki)
 137. Kemal Tahir, Kurt Kanunu (İthaki)
 138. Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf (YKY)
 139. Sabahattin Ali, Kürk Mantolu Madonna (YKY)
 140. Bilge Karasu, Gece (Metis)
 141. Yusuf Atılgan, Aylak Adam (YKY)
 142. İhsan Oktay Anar, Puslu Kıtalar Atlası (İletişim)
 143. İhsan Oktay Anar, Suskunlar (İletişim)
 144. İhsan Oktay Anar, Kitab-ül Hiyel (İletişim)
 145. İhsan Oktay Anar, Efrasiyab’ın Hikayeleri (İletişim)
 146. Orhan Pamuk, Beyaz Kale (YKY)
 147. Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı (YKY)
 148. Salah Birsel, Kahveler Kitabı (Sel)
 149. Salah Birsel, Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu (Sel)
 150. Salah Birsel, Boğaziçi Şıngır Mıngır (Sel)
 151. Salah Birsel, Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi (Sel)
 152. Salah Birsel, İstanbul Paris (Sel)
 153. Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler (İletişim)
 154. Ferid Edgü, Hakkari’de Bir Mevsim (Sel)
 155. Rafet Elçi, Ahrar (Litera)
 156. Gökdemir İhsan, Katakofti (Dergah)
 157. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (Alfa)
 158. Ömer Faruk Akün, Divan Edebiyatı (İSAM)
 159. Günay Kut, Yazmalar Arasında: Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları 1 (Simurg)
 160. Günay Kut, Acâyibü’l-Mahlukat: Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları 2 (Simurg)
 161. Atilla Şentürk&Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi (Dergah)
 162. Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Kılavuzu (OSEDAM)
 163. Atilla Şentürk, Taşlıcalı Yahya Beğ’in Şehzade Mustafa Mersiyesi (Büyüyenay)
 164. Kayahan Özgül, Seke Seke Ben Geldim 1-2, (Hece)
 165. Kayahan Özgül, XIX. Asrın Benzersiz Bir Politekniği Münif Paşa (Kitabevi)
 166. Kayahan Özgül, 19. Asrın Özel Bir Edebiyat Mahfeli Olarak Encümen-i Şuara (Kurgan Edebiyat)
 167. Kayahan Özgül, Türk Edebiyatında Siyasi Rüyalar (Kurgan Edebiyat)
 168. Berat Açıl, Klasik Türk Edebiyatında Alegori (Küre)
 169. Şemsettin Şeker, Ders ile Sohbet Arasında: 19. Asır İstanbulunda İlim, Kültür ve Sanat Meclisleri (Zeytinburnu Belediyesi)
 170. Şemsettin Şeker, Tanzimat Fikri ve Edebiyat (Dergah)
 171. Alphan Akgül, Anlamın Sesi: Yahya Kemal Beyatlı’nın Şiir Estetiği (Dergah)
 172. Taner Timur, Osmanlı Türk Romanında Tarih Toplum ve Kimlik (İmge)
 173. İskender Pala, Müstesnâ Güzeller (Kapı)
 174. İskender Pala, Şiirler, Şairler ve Meclisler (Kapı)
 175. İskender Pala, Kudemânın Kırk Atlısı (Kapı)
 176. Uğur Derman, Ömrümün Bereketi I (Kubbealtı)
 177. Nazan Bekiroğlu, Yusuf ile Züleyha (Timaş)
 178. Mustafa Kutlu, Ya Tahammül Ya Sefer (Dergah)
 179. Mustafa Kutlu, Uzun Hikaye (Dergah)
 180. Rasim Özdenören, Gül Yetiştiren Adam (İz)
 181. Beşir Ayvazoğlu, Bozgunda Fetih Rüyası, (Kapı)
 182. Beşir Ayvazoğlu, Ney’in Sırrı (Kapı)
 183. Beşir Ayvazoğlu, Aşk Estetiği (Kapı)
 184. Beşir Ayvazoğlu, Kuğunun Son Şarkısı (Kapı)
 185. Beşir Ayvazoğlu, 1924 (Kapı)
 186. Beşir Ayvazoğlu, Ateş Denizi (Kapı)
 187. Samiha Ayverdi, İbrahim Paşa Konağı (Kubbealtı)
 188. Samiha Ayverdi, Mesih Paşa İmamı (Kubbealtı)
 189. Jean Paul Sartre, Bulantı, (Can)
 190. Albert Camus, Yabancı (Can)
 191. Albert Camus, Başkaldıran İnsan (Can)
 192. Walter Benjamin, Pasajlar (YKY)
 193. Harold Bloom, Batı Kanonu (İthaki)
 194. Roland Barthes, Yazı Üzerine Çeşitlemeler&Metnin Hazzı (YKY)
 195. Roland Barthes, Yazı ve Yorum (Metis)
 196. Roland Barthes, Eleştiri ve Hakikat (İletişim)
 197. Terry Eagleton, Edebiyat Kuramı (Ayrıntı)
 198. Vladimir Propp, Masalın Biçimbilimi (Om)
 199. Akşit Göktürk, Okuma Uğraşı (YKY)
 200. Akşit Göktürk, Sözün Ötesi (YKY)
 201. Ahmet Bozkurt, Unutma Zamanı (İnkılap)
 202. Nurdan Gürbilek, Kör Ayna Kayıp Şark: Edebiyat ve Endişe (Metis)
 203. Nurdan Gürbilek, Mağdurun Dili (Metis)
 204. Nurdan Gürbilek, Benden Önce Bir Başkası (Metis)
 205. Nurdan Gürbilek, Sessizin Payı (Metis)
 206. Tahirü’l-Mevlevî, Edebiyat Lügati (Enderun)
 207. Kaya Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri (Salkımsöğüt)
 208. Kaya Bilgegil, Rönesans Çağı Cihan Edebiyatında Türk Takdirkarlığı (Salkımsöğüt)
 209. George Steiner, Tolstoy mu Dostoyevski mi? (İş Bankası)
 210. Ahmet Nedim Serinsu, Okurluk Üstüne: Nitelikli Okumaya Giriş (Şule)
 211. Florian Illies, 1913: Fırtınadan Önce (Can)

 

 

 1. SANAT
 2. Erwin Panofsky, Perspektif: Simgesel Bir Biçim (Metis)
 3. Erwin Panofsky, Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe (Kabalcı)
 4. Pavel Florenski, Tersten Perspektif (Metis)
 5. Hans Belting, Floransa ve Bağdat: Doğuda ve Batıda Bakışın Tarihi (KÜY)
 6. E.H. Gombrich, Sanatın Öyküsü (Remzi)
 7. E.H. Gombrich, Sanat ve Yanılsama (Remzi)
 8. E.H. Gombrich, İmge ve Göz (YKY)
 9. Germain Bazin, Sanat Tarihi (Kabalcı)
 10. Larry Shiner, Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi (Ayrıntı)
 11. Mahmud Bedreddin Yazır, Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli 1-3 (DİB)
 12. Ali Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi (YKY)
 13. Oktay Aslanapa, Türk Sanatı (Remzi)
 14. Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari (Timaş)
 15. Turgut Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak (Timaş)
 16. Turgut Cansever, Mimar Sinan (Klasik)
 17. Turgut Cansever, Osmanlı Şehri (Timaş)
 18. Selçuk Mülayim, İslam Sanatı (İSAM)
 19. Doğan Kuban, Osmanlı Mimarisi (YEM)
 20. Doğan Kuban, Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahatları (YKY)
 21. Doğan Kuban, Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler (Arkeoloji ve Sanat)
 22. Leland M. Roth, Mimarlığın Öyküsü (Kabalcı)

 

 1. ŞİİR
 2. Yunus Emre, Divan ve Risaletü’n-Nushiyye (Sahhaflar Kitap Sarayı)
 3. Fuzuli, Leylâ vü Mecnun (Dergah)
 4. Fuzuli, Divan (Akçağ)
 5. Aziz Mahmud Hüdâyî, Divan-ı İlahiyat (Sahhaflar Kitap Sarayı)
 6. Niyâzî-i Mısrî, Divan-ı İlahiyat (H)
 7. Sunullah Gaybî, Divan (DİB)
 8. Ahmed Kuddusi, Divan, (Akçağ)
 9. Neşâtî, Divan (Akademi Kitabevi)
 10. Alvarlı Muhammed Lütfi, Divan (DİB)
 11. Şeyh Galib, Divan (DİB)
 12. Şeyh Galib, Hüsn ü Aşk (İş Bankası)
 13. İskender Pala, Kronolojik Divan Şiiri Antolojisi (Kapı)
 14. Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Antolojisi (YKY)
 15. Mehmed Akif Ersoy, Safahat (Ertuğrul Düzdağ, Osmanlıca karşılıklı neşir)
 16. Ahmet Haşim, Bütün Şiirleri (Dergah)
 17. Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz (İstanbul Fetih Cemiyeti)
 18. Yahya Kemal, Eski Şiirin Rüzgarıyla (İstanbul Fetih Cemiyeti)
 19. Nazım Hikmet, Kuvayı Milliye (YKY)
 20. Nazım Hikmet, Memleketimden İnsan Manzaraları (YKY)
 21. Rıza Tevfik, Serâb-ı Ömrüm ve Diğer Şiirleri (Kitabevi)
 22. Cahit Sıtkı Tarancı, Otuz Beş Yaş (Can)
 23. Fazıl Hüsnü Dağlarca, Çocuk ve Allah (YKY)
 24. Turgut Uyar, Bütün Şiirleri (YKY)
 25. Necati Cumalı, Bütün Şiirleri
 26. Necip Fazıl Kısakürek, Çile (Büyükdoğu)
 27. Edip Cansever, Yerçekimli Karanfil (Adam)
 28. Cemal Süreya, Üvercinka (YKY)
 29. Attila İlhan, Böyle Bir Sevmek (İş Bankası)
 30. Sezai Karakoç, Gün Doğmadan (Diriliş)
 31. Özdemir Asaf, Güvercin Senfonisi: Toplu Şiirler (YKY)
 32. Cahit Zarifoğlu, Şiirler (Beyan)
 33. İlhan Berk, Kül (Adam)
 34. İsmet Özel, Erbaîn (TİYO)
 35. Ahmed Arif, Hasretinden Prangalar Eskittim (Metis)
 36. Melih Cevdet Anday, Rahatı Kaçan Ağaç (İş Bankası)
 37. Rabindranath Tagore, Gitanjali (Kapı)
 38. Rainer Maria Rilke, Duino Ağıtları (İş Bankası)
 39. Charles Baudelaire, Kötülük Çiçekleri (Çekirdek)

 

 

 1. İSTANBUL
 2. Evliya Çelebi, Seyahatname 1. Cild (YKY)
 3. Metin And, 16. Yüzyılda İstanbul (YKY)
 4. Robert Mantran, 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul: Kurumsal, İktisadi, Toplumsal Tarih Denemesi 1-2 (TTK)
 5. Eremya Çelebi Kömürciyan, 17. Asırda İstanbul (Eren)
 6. Edmondo de Amicis, İstanbul (1874) (TTK)
 7. Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı (Kitabevi)
 8. Semavi Eyice, Tarih Boyunca İstanbul (Etkileşim)
 9. Turgut Cansever, İstanbul’u Anlamak (Timaş)
 10. Önder Kaya, Konstantin’in Kutsanmış Şehri (Küre)
 11. Önder Kaya, Fatih’in Müjdelenen Şehri (Küre)
 12. Önder Kaya, Cumhuriyetin Vitrin Şehri (Küre)
 13. Beşir Ayvazoğlu, Üçüncü Tepede Hayat (Kubbealtı)
 14. Beşir Ayvazoğlu, Divanyolu, (Kapı)
 15. Philip Mansel, Konstantiniyye: Dünyanın Arzuladığı Şehir 1453-1924 (Everest)
 16. Zeynep Çelik, 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti: Değişen İstanbul (İş Bankası)
 17. Ümit Meriç, Seyyahların Aynasında İstanbul (Albaraka)
 18. Süheyl Ünver, İstanbul Risaleleri 1-5 (Kültür A.Ş.)
 19. Gülru Necipoğlu, 15. ve 16. Yüzyılda Topkapı Sarayı (YKY)
 20. Murat Belge, İstanbul Gezi Rehberi (İletişim)
 21. Haluk Dursun, İstanul’da Yaşama Sanatı (Timaş)

 

 

 1. KİTAP
 2. Necib Asım, Kitap (Büyüyenay)
 3. Johannes Pedersen, İslam Dünyasında Kitabın Tarihi (Klasik)
 4. İsmail Erünsal, Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik (Timaş)
 5. İsmail Erünsal, Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar (Timaş)
 6. İsmail Erünsal, Kütüphanecilikle İlgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler 1-2 (İstanbul Ü. Edebiyat Fakültesi)
 7. Berat Açıl (ed.), Osmanlı Kitap Kültürü (Nobel)
 8. Jonathan Bloom, Kağıda İşlenen Uygarlık (Kitap)
 9. Tarih Boyunca Sahhaflık ve İstanbul Sahhaflar Çarşısı (İstanbul Sahhaflar Derneği)
 10. Alberto Manguel, Okumanın Tarihi (YKY)
 11. Nuray Yıldız, Antikçağ Kütüphaneleri (Arkeoloji ve Sanat)
 12. Horst Blanck, Antikçağda Kitap (Dost)
 13. Başak Ocak, Bir Yayıncının Portresi: Tüccarzade İbrahim Hilmi Çığıraçan (Müteferrika)
 14. Hans Peter Kraus, Bir Nadir Kitap Destanı (Müteferrika)
 15. Pierre Bayard, Okumadığımız Kitaplar Hakkında Nasıl Konuşuruz? (Everest)

 

 

 1. MANTIK
 2. Farabî, Kitabu’l-Burhan (YEK)
 3. Gazzâlî, Mi’yarü’l-İlm (YEK)
 4. Mantık Risaleleri (YEK)
 5. Kutbüddin Râzî, Risale fi Tahkiki’l-Külliyyat (YEK)
 6. Şemseddin Semerkandî, Kıstasü’l-Efkâr (YEK)
 7. Ahmed Cevdet Paşa, Mi’yâr-ı Sedad
 8. Ali Sedad, Mizanü’l-Ukul (YEK)
 9. A. Kadir Çüçen, Klasik Mantık (Sentez)
 10. Talha Hakan Alp, Mantık: İsaguci Tercümesi (Yasin)
 11. Doğan Özlem, Mantık (Notos)
 12. Hilmi Ziya Ülken, Mantık Tarihi
 13. Teo Grünberg, Mantık Terimleri Sözlüğü (ODTÜ Geliştirme Vakfı)
 14. Teo Grünberg, Sembolik Mantık El Kitabı 1-3 (ODTÜ Geliştirme Vakfı)
 15. Nigel Warburton, A’dan Z’ye Düşünmek (Alfa)

 

 1. DÜŞÜNCE / FELSEFE / MONOGRAFİ

 

 1. Rıza Tevfik, Kamus-ı Felsefe: Felsefe Sözlüğü (DoğuBatı)
 2. Shankara, Tefrik Etme Hazinesi (Dergah)
 3. Upanişadlar, (İş Bankası)
 4. Lao Tzu, Öğretiler (Kaknüs)
 5. Lao Tzu, Bilinmeyen Öğretiler (Kaknüs)
 6. Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi 1-5 (Bilgi Üniversitesi)
 7. Pierre Hadot, İlkçağ Felsefesi Nedir? (Dost)
 8. Pierre Hadot, Ruhani Alıştırmalar ve Antik Felsefe (Pinhan)
 9. Pierre Hadot, Yaşam İçin Felsefe (Pinhan)
 10. Erman Gören, Antik Yunan’da Adlandırma ve Hakikat (Dergah)
 11. Peter Kingsley, Batı Hikmetinin Bilinmeyen Tarihi (Etkileşim)
 12. W. Kranz, Antik Felsefe: Metinler ve Açıklamalar (Sosyal)
 13. Herakleitos, Fragmanlar (Kabalcı)
 14. Parmenides, Doğa Hakkında (Pinhan)
 15. Platon – Sokrates’in Savunması
 16. Platon, Şölen (Kabalcı)
 17. Platon, Phaidon (Kabalcı)
 18. Platon, Alkibiades 1-2 (Say)
 19. Platon, Parmenides (İmge)
 20. Aristoteles, Ruh Üzerine (Alfa)
 21. Aristoteles, Metafizik (Pinhan)
 22. Aristoteles, Nikhomachos’a Etik (Bilgesu veya Say)
 23. Lucretius, Evrenin Yapısı (Norgunk)
 24. Boethius, Felsefenin Tesellisi (Kabalcı)
 25. Epiktetos, Söylevler (Divan)
 26. Seneca, Tanrısal Öngörü (Alfa)
 27. Seneca, Doğa Araştırmaları (Jaguar)
 28. Seneca, Hoşgörü Üzerine&Ruh Dinginliği Üzerine (DoğuBatı)
 29. Marcus Aurelius, Düşünceler (YKY)
 30. Augustinus, İtiraflar (Kabalcı)
 31. Cüneyt Kaya (ed.), İslam Felsefesi: Tarih ve Meseleler (İSAM)
 32. Ömer Türker&Osman Demir (ed.), İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî (İSAM)
 33. Kindî, Felsefî Risaleler (YEK)
 34. Farabî, İdeal Devlet (El-Medinetü’l-Fazıla) (Vadi)
 35. Farabî, İlimlerin Sayımı (Vadi)
 36. Farabî, Harfler Kitabı (YEK)
 37. İbn Hazm, Ahlak ve Davranış Tarzları (Diyanet Vakfı)
 38. İbn Miskeveyh, Tehzibü’l-Ahlak: Ahlak Eğitimi (Büyüyenay)
 39. İbn Sina&İbn Tufeyl, Hay Bin Yakzan (YKY)
 40. İbn Sina, İlâhiyat 1-2 (YEK)
 41. İbn Sina, el-İşârât ve’t-Tenbîhât (YEK)
 42. İhvân-ı Safâ Risaleleri 1-5 (Ayrıntı)
 43. Gazzâlî, Tehafütü’l-Felasife (YEK)
 44. İbn Rüşd, Felsefe-Din İlişkileri (Dergah)
 45. Şihabüddin Sühreverdî, Hikmetü’l-İşrak (YEK)
 46. Ebu Zeyd el-Belhî, Mesalihü’l-Ebdan ve’l-Enfüs (YEK)
 47. Şemsüddin Şehrezûrî, Nüzhetü’l-Ervah (YEK)
 48. Mübeşşir İbn Fâtik, Muhtâru’l-Hikem (YEK)
 49. Taşköprîzâde, Şerhu’l-Ahlaki’l-Adudiyye (YEK)
 50. Kınalızade Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâî (YEK)
 51. Ömer Mahir Alper, Osmanlı Felsefesi (Klasik)
 52. Ömer Mahir Alper, Varlık ve İnsan (Klasik)
 53. Ömer Türker, İbn Sina Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkanı Sorunu (İSAM)
 54. Hümeyra Özturan, Akıl ve Ahlak (Klasik)
 55. Cüneyt Kaya, Varlık ve İmkan (Klasik)
 56. Frank Griffel, Gazali’nin Felsefi Kelamı (Klasik)
 57. Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür (Kitap)
 58. Dimitri Gutas, İbn Sina’nın Mirası (Klasik)
 59. Alev Alatlı, Batıya Yön Veren Metinler 1-4 (Alfa)
 60. Giordano Bruno, Küllerin Şöleni (Cem)
 61. Erasmus, Deliliğe Övgü (Alfa)
 62. Francis Bacon, Denemeler (YKY)
 63. Francis Bacon, Novum Organum (Say)
 64. Voltaire, Candide ya da İyimserlik (Adam)
 65. Voltaire, Zadig (Alfa)
 66. Voltaire, Micromegas (Alfa)
 67. Voltaire, Babil Prensesi (Alfa)
 68. J.J. Rousseau, Emile (İş Bankası)
 69. J. J. Rousseau, Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev (Say)
 70. Alfred Weber, Felsefe Tarihi (1938 baskısı)
 71. Bertrand Russell, Felsefe Sorunları (Kabalcı)
 72. Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş (Adres)
 73. Burhanettin Tatar, Din, İlim ve Sanatta Hermenötik (İSAM)
 74. Werner Jeanrond, Teolojik Hermenötik (İz)
 75. Recep Alpyağıl, Türkiye’de Otantik Felsefe Yapabilmenin İmkanı ve Din Felsefesi: Paul Ricoeur Üzerinden Bir Soruşturma (İz)
 76. Recep Alpyağıl, Wittgenstein ve Kierkegaard’dan Hareketle Din Felsefesi Yapmak (İz)
 77. Recep Alpyağıl, Kimin Tarihi Hangi Hermenötik? (İz)
 78. Recep Alpyağıl, Fark ve Yorum (İz)
 79. M. Bruce&S. Barbone, Batı Felsefesinde 100 Temel Mesele (İletişim)
 80. David Ross, Aristoteles (Kabalcı)
 81. Moris Fransez, Spinoza’nın Tao’su (Kabalcı)
 82. Rüdiger Safranski, Romantik: Bir Alman Sorunsalı (Kabalcı)
 83. Heinz Heimsoeth, Kant’ın Felsefesi (DoğuBatı)
 84. Pascal, Düşünceler (Kaknüs)
 85. Descartes, Yöntem Üzerine Konuşma (Kabalcı)
 86. Descartes, Metafizik Üzerine Düşünceler (Kabalcı)
 87. Spinoza, Ethica (Kabalcı)
 88. Spinoza, Teolojik-Politik İnceleme (Dost)
 89. Leibniz, Monadoloji (MEB)
 90. Leibniz, Metafizik Üzerine Konuşma (MEB)
 91. Leibniz, Theodicee Denemeleri: İmanla Aklın Uygunluğu Üzerine Konuşma (MEB)
 92. John Locke, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme 1-4 (Öteki)
 93. David Hume, İnsan Zihni Üzerine Bir Araştırma (MEB)
 94. David Hume, Din Üstüne (İmge)
 95. Berkeley, Beşeri Bilginin Prensipleri Hakkında Bir Eser ve Hilas ile Filonos Arasında Üç Konuşma (Maarif Basımevi, 1935)
 96. Kant, Eğitim Üzerine (Say)
 97. Kant, Güzellik ve Yücelik Duyguları Üzerine Gözlemler, (Hil)
 98. Kant, Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena (Türkiye Felsefe Kurumu)
 99. Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi (Türkiye Felsefe Kurumu)
 100. Kant, Pratik Aklın Eleştirisi (Türkiye Felsefe Kurumu)
 101. Kant, Seçilmiş Yazılar (Remzi)
 102. Hegel, Tarihte Akıl (Kabalcı)
 103. Hegel, Seçilmiş Parçalar (Remzi)
 104. Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri (Sümer)
 105. Kierkegaard, Korku ve Titreme (Pinhan)
 106. Kierkegaard, Ölümcül Hastalık Umutsuzluk (DoğuBatı)
 107. Marx-Engels, Komünist Manifesto (Can)
 108. Karl Marx, Kapital I-III (Yordam)
 109. Karl Marx, Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi (Sol)
 110. Karl Marx, Yahudi Sorunu (Sol)
 111. Karl Marx, Felsefenin Sefaleti (Sol)
 112. Nietzsche, İyinin ve Kötünün Ötesinde (Say)
 113. Nietzsche, İşte Böyle Dedi Zerdüşt (Kabalcı)
 114. Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üzerine (Kabalcı)
 115. Nietzsche, Putların Alacakaranlığı (İş Bankası)
 116. Nietzsche, Güç İstenci (Say)
 117. Martin Heidegger, Varlık ve Zaman (Bahçeşehir Üniversitesi)
 118. Martin Heidegger, Metafizik Nedir?, (Türkiye Felsefe Kurumu)
 119. Gadamer, Hakikat ve Yöntem I-II (Paradigma)
 120. Gottlob Frege, Aritmetiğin Temelleri (YKY)
 121. Wittgenstein, Tractatus Logico Philosophicus (Metis)
 122. Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar (Metis)
 123. Adorno& Horkheimer, Aydınlanmanın Diyalektiği (Kabalcı)
 124. Theodor Adorno, Minima Moralia (Metis)
 125. Theodor Adorno, Ahlak Felsefesinin Sorunları (Metis)
 126. Theodor Adorno, Negatif Diyalektik (Metis)
 127. Paul Ricoeur, Eleştiri ve İnanç (YKY)
 128. Paul Ricoeur, Başkası Olarak Kendisi (DoğuBatı)
 129. Jean Paul Sartre, Varlık ve Hiçlik (İthaki)
 130. Emmanuel Levinas, Sonsuza Tanıklık (Metis)
 131. Gazzâlî Konuşmaları (Küre)
 132. Kant Sonrası Metafizik Üzerine Konuşmalar (Küre)
 133. Türkiye’de/Türkçe’de Felsefe Üzerine Konuşmalar (Küre)
 134. Milay Köktürk, Kültürün Dünyası: Kültür Felsefesine Giriş (Hece)
 135. Arthur Schopenhauer, Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar (İş Bankası)
 136. A.J. Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık, (Metis)
 137. John Langshaw Austin, Söylemek ve Yapmak (Metis)
 138. Saul A. Kripke, Adlandırma ve Zorunluluk (Litera)
 139. John R. Searle, Bilinç ve Dil (Litera)
 140. John R. Searle, Zihin, Dil ve Toplum (Litera)
 141. John R. Searle, Toplumsal Gerçekliğin İnşası (Litera)
 142. Noam Chomsky, Bilgi Sorunları ve Dil: Managua Dersleri (BGST)
 143. Noam Chomsky, Dilin Mimarisi (Boğaziçi)
 144. Noam Chomsky, Dil ve Zihin (Bilgesu)
 145. Teo Grünberg, Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme (YKY)
 146. Henri Bergson, Madde ve Bellek (Dost)
 147. Henri Bergson, Ahlakın ve Dinin İki Kaynağı (DoğuBatı)
 148. Edmund Husserl, Kesin Bilim Olarak Felsefe (Türkiye Felsefe Kurumu)
 149. Edmund Husserl, Fenomenoloji Üzerine Beş Ders (Bilim ve Sanat Yayınları)
 150. Max Scheler, Hınç (Alfa)
 151. Max Scheler, İnsanın Kozmostaki Yeri (Ayraç)
 152. Nicolai Hartmann, Ontolojinin Işığında Bilgi (Türkiye Felsefe Kurumu)
 153. Ernst Cassirer, Devlet Efsanesi&İnsan Üstüne Bir Deneme (Say)
 154. Ernst Cassirer, Sembol Kavramının Doğası (Hece)
 155. Ernst Cassirer, Kültür Bilimlerinin Mantığı Üzerine (Hece)
 156. Ernst Cassirer, Sembolik Formlar Felsefesi 1: Dil (Hece)
 157. Ernst Cassirer, Sembolik Formlar Felsefesi 2: Mitik Düşünme (Hece)
 158. Ernst Cassirer, Sembolik Formlar Felsefesi 3: Bilginin Fenomenolojisi (Hece)
 159. Gaston Bachelard, Uygulamalı Akılcılık (İthaki)
 160. Gaston Bachelard, Bilimsel Zihnin Oluşumu (İthaki)
 161. R.G. Collingwood, Speculum Mentis ya da Bilginin Haritası (DoğuBatı)
 162. Michel Foucault, Bilginin Arkeolojisi (Ayrıntı)
 163. Michel Foucault, Kelimeler ve Şeyler (İmge)
 164. Michel Foucault, Entelektüelin Siyasi İşlevi (Ayrıntı)
 165. Michel Foucault, Özne ve İktidar (Ayrıntı)
 166. Michel Foucault, Büyük Kapatılma (Ayrıntı)
 167. Michel Foucault, Felsefe Sahnesi (Ayrıntı)
 168. Michel Foucault, İktidarın Gözü (Ayrıntı)
 169. Michel Foucault, Sonsuza Giden Dil (Ayrıntı)
 170. Michel Foucault, Güvenlik, Toprak, Nüfus (Bilgi Üniversitesi)
 171. Michel Foucault, Ders Özetleri (YKY)
 172. Michel Foucault, Toplumu Savunmak Gerekir (YKY)
 173. Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi (Ayrıntı)
 174. Pierre Bourdieu, Akademik Aklın Eleştirisi (Metis)
 175. Pierre Bourdieu, Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi (Heretik)
 176. Pierre Bourdieu, Devlet Üzerine (İletişim)
 177. Jacques Derrida, Gramotoloji (BilgeSu)
 178. Jean Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon (DoğuBatı)
 179. Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu (Ayrıntı)
 180. Jean Baudrillard, Kötülüğün Şeffaflığı (Ayrıntı)
 181. Jean Baudrillard, Şeytana Satılan Ruh ya da Kötülüğün Egemenliği (DoğuBatı)
 182. Jean Baudrillard, Simgesel Değiş-Tokuş ve Ölüm (Boğaziçi Üniversitesi)
 183. Alain Badiou, Etik: Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Çalışma (Metis)
 184. Alain Badiou, Sonsuz Düşünce (Metis)
 185. Alain Badiou, Platon’un Devleti (Metis)
 186. Alian Badiou, Felsefe İçin Manifesto (Monokl)
 187. Miguel de Unamuno, Hayatın Trajik Duygusu (Divan)
 188. Ortega y Gasset, Kitlelerin İsyanı (İş Bankası)
 189. Ortega y Gasset, İnsan ve Herkes (Metis)
 190. Emre Şan, Merleau-Ponty (Say)
 191. Nelson Goodman, Dünyalar Nasıl Yapılır? (Pan)
 192. E. M. Cioran, Ezeli Mağlup (Metis)
 193. E. M. Cioran, Çürümenin Kitabı (Metis)
 194. Richard Rorty, Olumsallık, İroni ve Dayanışma (Ayrıntı)
 195. Daniel C. Dennett, Aklın Türleri (Varlık)
 196. Jerome A.Shaffer, Zihin Felsefesi (İz)
 197. Douglas R. Hofstadter ve Daniel C. Dennett (ed.), Aklın G’özü: Benlik ve Ruh Üzerine Hayaller ve Düşünceler (Boğaziçi)
 198. Steven Pinker, Boş Sayfa (Boğaziçi)
 199. Paul M. Churchland, Madde ve Bilinç: Zihin Felsefesine Güncel Bir Bakış (Alfa)
 200. Ömer Mahir Alper, Felsefenin Doğası (Litera)
 201. Kaan Ökten, Muallakta Var Olmak: İnsanın Halleri Üzerine (Agora)
 202. Kaan Ökten, Ölüm Kitabı: Ölüm Düşüncesinin Temel Metinleri (Agora)
 203. Harun Tepe, Platon’dan Habermas’a Doğruluk ya da Hakikat (Ark)
 204. A. Kadir Çüçen, Bilgi Felsefesi (Asa)
 205. Dabney Townsend, Estetiğe Giriş (İmge)
 206. Oliver Leaman, İslam Estetiğine Giriş (Küre)
 207. Hakkı Hünler, Estetik’in Kısa Tarihi (Paradigma)
 208. Michael Peterson vd., Akıl ve İnanç: Din Felsefesine Giriş (Küre)
 209. Michael Peterson vd., Din Felsefesi: Seçme Metinler (Küre)
 210. Peter Watson, Fikirler Tarihi (YKY)
 211. Elmar Holenstein, Felsefe Atlası (Küre)
 212. Paul Hazard, Batı Düşüncesindeki Büyük Değişme (Ötüken)
 213. Doğan Özlem, Hermeneutik Üzerine Yazılar (İnkılap)
 214. Doğan Özlem, Metinlerle Hermeneutik Dersleri 1-2 (Notos)
 215. Aliya İzzetbegoviç, Özgürlüğe Kaçışım (Klasik)
 216. Aliya İzzetbegoviç, Doğu Batı Arasında İslam (Klasik)
 217. Gai Eaton, Kalenin Kralı (İz)
 218. Gai Eaton, Tanrı’yı Hatırlamak (İnsan)
 219. Gai Eaton, İslam ve İnsanlığın Kaderi (İnsan)
 220. René Guénon, Niceliğin Egemenliği ve Çağın Alâmetleri (İz)
 221. René Guénon, Modern Dünyanın Bunalımı, (İnsan)
 222. René Guénon, Alemin Hükümdarı: Dinlerde Merkez Sembolizmi (İnsan)
 223. René Guénon, İnsan ve Halleri: Vedanta’da Kamil İnsan (Nefes)
 224. René Guénon, İnisiyasyona Toplu Bakışlar I-II (Hece)
 225. Martin Lings, Yirminci Yüzyılda Bir Veli (Sufi)
 226. Martin Lings, Yakîn Risalesi (Vural)
 227. Martin Lings, Onbirinci Saat (İnsan)
 228. Martin Lings, Öze Dönüş (İnsan)
 229. Hilmi Ziya Ülken, Aşk Ahlakı (İş Bankası)
 230. Hilmi Ziya Ülken, Tarihî Maddeciliğe Reddiye (İstanbul)
 231. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi (İş Bankası)
 232. Hilmi Ziya Ülken, Millet ve Tarih Şuuru (İş Bankası)
 233. Said Halim Paşa, Buhranlarımız (İz)
 234. Muhammed Nakib el-Attas, İslam Metafiziğine Prolegomena (Klasik)
 235. Tahsin Görgün, İlahi Sözün Gücü (Külliyat)
 236. Muhammed İkbal, Dinî Tefekkürün Yeniden Teşekkülü (Timaş)
 237. Taha Cabir Alvanî, İslam Düşüncesinin Bugünkü Meseleleri (İnkılab)
 238. Taha Cabir Alvanî, İhtilaf: Farkın Farkındalığı, (Mahya)
 239. Taha Cabir Alvanî, Yenilenme: İslam Düşüncesinde Modern Söylem (Mahya)
 240. Cemil Meriç, Bu Ülke (İletişim)
 241. Cemil Meriç, Umrandan Uygarlığa (İletişim)
 242. Cemil Meriç, Kültürden İrfana (İletişim)
 243. Cemil Meriç, Mağaradakiler (İletişim)
 244. Cemil Meriç, Kırk Ambar 1-2 (İletişim)
 245. Ümit Meriç, İçimdeki Cennete Yolculuk (Timaş)
 246. Robert B. Downs (Terc. Erol Güngör) – Dünyayı Değiştiren Kitaplar (Ötüken)
 247. Erol Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri (Ötüken)
 248. Erol Güngör, Türk Kültürü ve Milliyetçilik (Ötüken)
 249. Nurettin Topçu, Var Olmak (Dergah)
 250. Nurettin Topçu, Büyük Fetih (Dergah)
 251. Nurettin Topçu, İsyan Ahlakı [Notlu Nurettin Topçu tercümesi] (Dergah)
 252. Nurettin Topçu, Ahlak Nizamı (Dergah)
 253. Süleyman Hayri Bolay, Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi (Nobel)
 254. Süleyman Hayri Bolay, Osmanlılarda Düşünce Hayatı ve Felsefe (Akçağ)
 255. Fritjof Capra, Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası (İnsan)
 256. Fethi Gemuhluoğlu, Dostluk Üzerine (Timaş)
 257. Teoman Duralı, Omurgasızlaştırılmış Türklük (Dergah)
 258. Teoman Duralı, Çağdaş Küresel Medeniyet (Dergah)
 259. Teoman Duralı, Felsefe-Bilim Nedir? (Dergah)
 260. Teoman Duralı, Kutadgubilig Türkçe’nin Felsefe-Bilim Sözlüğü (Dergah)
 261. Ayhan Bıçak, Türk Düşüncesi 1-2 (Dergah)
 262. İdris Küçükömer, Batılılaşma&Düzenin Yabancılaşması (Profil)
 263. İsmail Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi 1-2 (Dergah)
 264. İsmail Kara, Cumhuriyet Türkiye’sinde Bir Mesele Olarak İslam 1-2 (Dergah)
 265. İsmail Kara, Şeyhefendinin Rüyasındaki Türkiye (Dergah)
 266. İsmail Kara, Amel Defteri (Dergah)
 267. İsmail Kara, İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz: Şerh ve Haşiye Meselesine Dair (Dergah)
 268. İlhan Kutluer, Sarp Yokuşu Tırmanmak (İz)
 269. İlhan Kutluer, Erdemli Toplum ve Düşmanları (İz)
 270. İlhan Kutluer, İlim ve Hikmetin Aydınlığında (İz)
 271. İlhan Kutluer, İslamın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru (İz)
 272. İhsan Fazlıoğlu, Soruların Peşinde
 273. İhsan Fazlıoğlu, Sözün Eşiğinde (Papersense)
 274. İhsan Fazlıoğlu, Akıllı Türk Makul Tarih (Papersense)
 275. İhsan Fazlıoğlu, Kendini Aramak (Papersense)
 276. İhsan Fazlıoğlu, Kendini Bulmak (Papersense)
 277. İhsan Fazlıoğlu, Kayıp Halka (Papersense)
 278. İhsan Fazlıoğlu, Derin Yapı (Papersense)
 279. İhsan Fazlıoğlu, Işk İmiş Her Ne Var Alemde / Fuzuli Ne Demek İstedi (Papersense)
 280. Recep Şentürk, Modernleşme ve Toplumbilim (İz)
 281. Recep Şentürk, Açık Medeniyet (İz)
 282. Recep Şentürk, Yeni Din Sosyolojileri (İz)
 283. Recep Şentürk, İslam ve İnsan Hakları (İz)
 284. Kenan Gürsoy, Bir Evrensel Projemiz Var mı? (Aktif Düşünce)
 285. Kenan Gürsoy, Bir Felsefe Geleneğimiz Var mı? (Aktif Düşünce)
 286. T.J. Winter (Abdülhakim Murad), Postmodern Dünyada Kıbleyi Bulmak (Timaş)
 287. T.J. Winter (Abdülhakim Murad), İslam ve Hıristiyanlık: Politik Teoloji Denemeleri (Etkileşim)
 288. Dücane Cündioğlu, Keşf-i Kadim: İmam Gazali’ye Dair (Kapı)
 289. Dücane Cündioğlu, Türkçe Kur’an ve Cumhuriyet İdeolojisi (Kitabevi)
 290. Dücane Cündioğlu, Cenab-ı Aşk (Kapı)
 291. Dücane Cündioğlu, Hakikat ve Hurafe (Kapı)
 292. Dücane Cündioğlu, Bir Kur’an Şairi (Kapı)
 293. Ali Şeriati, Kendisi Olmayan İnsan / İnsanın Dört Zindanı (Fecr)
 294. Ali Şeriati, Dine Karşı Din (Fecr)
 295. Şahin Uçar – Varlığın Mânâ ve Mazmûnu
 296. İsmet Özel, Üç Zor Mesele (TİYO)
 297. İsmet Özel, Waldo, Sen Neden Burada Değilsin? (TİYO)

 

 

 1. TARİH / MEDENİYET

 

 1. Edward Hallett Carr, Tarih Nedir? (İletişim)
 2. M. Stanford, Tarihin İncelenmesi İçin Bir Kılavuz (Tarih Vakfı YY)
 3. John Tosh, Tarihin Peşinde (Tarih Vakfı)
 4. Richard J. Evans, Tarihin Savunusu (İmge)
 5. Eric Hobsbawm, Tarih Üzerine (Bilim ve Sanat)
 6. Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul (Enderun)
 7. Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer’de Başlar (Kabalcı)
 8. André Bonnard, Antik Yunan Uygarlığı (Evrensel)
 9. Egon Friedell, Antik Yunan’ın Kültür Tarihi (Dost)
 10. Egon Friedell, Mısır ve Yakındoğu’nun Kültür Tarihi (Dost)
 11. Nimet Yıldırım, İran Kültürü (Pinhan)
 12. İbn Haldun, Mukaddime Tercümesi 1-3 (YEK)
 13. İbn Battuta Seyahatnamesi 1-2 (YKY)
 14. Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya ve Tevârih-i Hulefâ (Bedir)
 15. Ahmed Cevdet Paşa, Tezakir 1-4 (TTK)
 16. Gülgun Uyar, Ehl-i Beyt: İslam Tarihinde Ali-Fatıma Evladı (İFAV)
 17. Mehmet Ali Büyükkara, Ehl-i Beyt ve Ehl-i Devlet: Musa Kazım ile Ali Rıza Dönemi Şiiliği ve Abbasiler (İFAV)
 18. Mehmet Ali Büyükkara, Çağdaş İslâmî Akımlar (Klasik)
 19. Mehmet Ali Büyükkara, İhvan’dan Cüheyman’a: Suudi Arabistan ve Vehhabilik (Rağbet)
 20. Selda Güner, Vehhâbî-Suudîler (Tarih Vakfı)
 21. Alev Erkilet, Orta Doğu’da Modernleşme ve İslami Hareketler (Büyüyenay)
 22. Nahide Bozkurt, Abbasiler (İSAM)
 23. Ramazan Şeşen, Eyyübiler (İSAM)
 24. Fatih Yahya Ayaz, Memlükler (İSAM)
 25. Mehmet Özdemir, Endülüs (İSAM)
 26. Levent Öztürk, İslam Toplumunda Hıristiyanlar (Ensar)
 27. Levent Öztürk, İslam Tıp Tarihi Üzerine İncelemeler (Ensar)
 28. Levent Öztürk, İlk Hicret Habeşistan (Siyer)
 29. Casim Avcı, İslam Bizans İlişkileri (Klasik)
 30. Kasım Şulul, İslam Düşüncesinde Tarih Tasavvuru ve Usulü (İnsan)
 31. Stephen Humphreys, İslam Tarih Metodolojisi (Litera)
 32. Nuh Arslantaş, Emeviler Döneminde Yahudiler (İz)
 33. Nuh Arslantaş, İslam Dünyasında Yahudiler (İFAV)
 34. Nuh Arslantaş, Mısır’da Türkler, Araplar ve Yahudiler (İz)
 35. S.D. Goitein, Yahudiler ve Araplar (İz)
 36. Lütfi Şeyban, Reconquista: Endülüs’te Müslüman-Hıristiyan İlişkileri (İz)
 37. Lütfi Şeyban, Mudejares&Sefarades: Endülüslü Müslüman ve Yahudilerin Osmanlı’ya Göçleri (İz)
 38. Amin Maalouf, Arapların Gözünden Haçlı Seferleri (YKY)
 39. Malcolm Barber, Tapınak Şövalyelerinin Tarihi (Kabalcı)
 40. Houari Touati, Ortaçağ’da İslam ve Seyahat (YKY)
 41. Hayrettin Yücesoy, Ortaçağ İslamında Mesihçi İnançlar ve İmparatorluk Siyaseti (Klasik)
 42. Andrew Scull, Uygarlık ve Delilik (YKY)
 43. Michael W. Dols, Mecnun: Ortaçağ İslam Toplumunda Deli (Pinhan)
 44. Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi (Ötüken)
 45. Osman Turan, Selçuklular ve Türk-İslam Medeniyeti (Ötüken)
 46. Osman Turan, Selçuklular ve İslamiyet (Ötüken)
 47. Fuad Köprülü, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu (Alfa)
 48. Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu (Tarih Vakfı)
 49. Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye 1-3 (İş Bankası)
 50. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu / Klasik Çağ (YKY)
 51. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 1-2 (Eren)
 52. Halil İnalcık, Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet (Eren)
 53. Halil İnalcık&Günsel Renda (ed.), Osmanlı Uygarlığı (Kültür Bakanlığı)
 54. Cemal Kafadar, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken (Metis)
 55. Cemal Kafadar, İki Cihan Aresinde: Osmanlı Devletinin Kuruluşu (Birleşik)
 56. Suraiya Faroqhi, Türkiye Tarihi: 1603-1839 (Kitap)
 57. Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam (Tarih Vakfı)
 58. Suraiya Faroqhi, Osmanlı Dünyasında Üretmek, Pazarlamak, Yaşamak (YKY)
 59. Suraiya Faroqhi, Devletle Başa Çıkmak (Alfa)
 60. Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir? (Tarih Vakfı)
 61. Suraiya Faroqhi, Osmanlı İmparatorluğu ve Etrafındaki Dünya (Kitap)
 62. Leslie Peirce, Harem-i Hümayun (Tarih Vakfı)
 63. Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi (YKY)
 64. İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Sadrazamlar 1-4 (Dergah)
 65. Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-3 (Eser)
 66. Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umûr-i Belediyye (ilk üç cilt) (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
 67. Fatih Sultan Mehmed (haz. Abdülkadir Özcan), Kanunname-i Âl-i Osman (Kitabevi)
 68. Şevket Rado (haz.), Paris’te Bir Osmanlı Sefiri: Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Fransa Seyahatnamesi (İş Bankası)
 69. İsmail Erünsal, Osmanlı Kültür Tarihinin Bilinmeyenleri (Timaş)
 70. Ali Birinci, Hürriyet ve İtilaf Fırkası (Dergah)
 71. Ali Birinci, Tarihin Hududunda (Dergah)
 72. Ali Birinci, Tarih Uğrunda (Dergah)
 73. Ali Birinci, Tarih Yolunda (Dergah)
 74. Ali Birinci, Tarihin Gölgesinde: Meşahir-i Mechuleden Birkaç Zat 1-2 (Dergah)
 75. Taner Timur, Osmanlı Kimliği (İmge)
 76. Taner Timur, Osmanlı Toplumsal Düzeni (İmge)
 77. Taner Timur, Mutlak Monarşi ve Fransız Devrimi (Yordam)
 78. Sencer Divitçioğlu, Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu (Alfa)
 79. Sencer Divitçioğlu, Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu (Alfa)
 80. Sencer Divitçioğlu, Oğuz’dan Selçuklu’ya (Alfa)
 81. Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (Timaş)
 82. Erol Özbilgen, Bütün Yönleriyle Osmanlı (İz)
 83. Marc David Baer, IV. Mehmed Döneminde Osmanlı Avrupası’nda İhtida ve Fetih (Hil)
 84. Tijana Krstic, Osmanlı Dünyasında İhtida Anlatıları (Kitap)
 85. Tülün Değirmenci, İktidar Oyunları ve Resimli Kitaplar (Kitap)
 86. Yavuz Selim Karakışla, Eski Zamanlar, Eski İnsanlar (Doğan)
 87. Yavuz Selim Karakışla, Eski Hayatlar, Eski Hatıralar (Doğan)
 88. Yusuf Alperen Aydın, Müteşebbis ve Devlet (Kitabevi)
 89. Edhem Eldem, İstanbul’da Ölüm: Osmanlı-İslam Kültüründe Ölüm Ritüelleri (Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi)
 90. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı (Timaş)
 91. Abdulhamit Kırmızı, Abdülhamid’in Valileri (Küre)
 92. Marshall Hodgson,  İslamın Serüveni (3 cilt)
 93. Marshall Hodgson, Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek (Yöneliş)
 94. Clive Ponting, Dünya Tarihi (Alfa)
 95. Merry E. Wiesner-Hanks, Erken Modern Dönemde Avrupa (İş Bankası)
 96. Christopher Hill, İngiltere’de Devrim Çağı (İletişim)
 97. Christopher Alan Bayly, Modern Dünyanın Doğuşu (Ayrıntı)
 98. Felipe Fernandez-Armesto, Millennium: İnsanlık Tarihinin Son Bin Yılı (Nokta Kitap)
 99. Lewis Mumford, Tarih Boyunca Kent (Ayrıntı)
 100. Alfred Crosby, Dünya Benimdir: Avrupa Ekolojik Emperyalizmi 900-1900 (Kitap)
 101. Jacques le Goff, Ortaçağ’da Entelektüeller (Ayrıntı)
 102. Jacques le Goff, Ortaçağ Batı Uygarlığı (DoğuBatı)
 103. Umberto Eco (ed.), Ortaçağ 1-4 (Alfa)
 104. Erik Orsenna, Kağıt Yolunda (Metis)
 105. Erik Orsenna, Pamuk Ülkelerine Yolculuk (Metis)
 106. George Makdisi, Ortaçağ’da Yükseköğretim (Klasik)
 107. George Makdisi, İslam’ın Klasik Çağında ve Batı’da Beşeri Bilimler (Klasik)
 108. George Makdisi, İslam’ın Klasik Çağında Din, Hukuk, Eğitim (Klasik)
 109. Jonathan Berkey, Ortaçağ Kahire’sinde Bilginin İntikali (Klasik)
 110. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı (TTK)
 111. Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde İlim 1-2 (İz)
 112. Esra Yakut, Şeyhülislamlık: Yenileşme Döneminde Devlet ve Din (Kitap)
 113. İlhami Yurdakul, Osmanlı İlmiye Merkez Teşkilatı’nda Reform (İletişim)
 114. Halil Çiçek, Şark Medreselerinin Serencamı (Beyan)
 115. Brinkley Messick, Yazı Devleti:Müslüman Bir Toplumda Metinsel Tahakküm ve Tarih (Açılım)
 116. David Powers, Hukuk, Toplum ve Kültür: Kuzey Afrika 1300-1500 (Klasik)
 117. İsmail Kara&Ali Birinci, Mahalle-Sıbyan Mektepleri (Dergah)
 118. Maria Rosa Menocal, Dünyanın İncisi: Endülüs Modeli (Etkileşim)
 119. İhsan Süreyya Sırma, Müslümanların Tarihi (5 cilt) (Beyan)
 120. Ira Lapidus, İslam Toplumları Tarihi 1-2 (İletişim)
 121. Adem Apak, Anahatlarıyla İslâm Tarihi 1-4, (Ensar)
 122. William Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, (Agora)
 123. Kemal Karpat, İslam’ın Siyasallaşması (Timaş)
 124. Bedri Gencer, İslam’da Modernleşme (Doğu-Batı)
 125. İbrahim Kalın, Ben, Öteki ve Ötesi (İnsan)
 126. İbrahim Kalın, Akıl ve Erdem (Küre)
 127. Albert Hourani, Arap Halkları Tarihi (İletişim)
 128. İbrahim M. Ebu Rabi, Çağdaş Arap Düşüncesi (Anka)
 129. Ahmed Refik, Alimler ve Sanatkarlar (Büyüyenay)
 130. Peter Burke, Bilginin Toplumsal Tarihi 1-2 (Tarih Vakfı YY)
 131. Jack Goody, Tarih Hırsızlığı (İş Bankası)
 132. Jack Goody, Rönesanslar (İş Bankası)
 133. Jack Goody, Kapitalizm ve Modernlik (Küre)
 134. Anthony Grafton, Yeni Dünyalar, Eski Metinler (Kitap)
 135. Anthony Grafton, Dipnotlar (TTK)
 136. Ahmet Davutoğlu, Medeniyetler ve Şehirler (Klasik)
 137. Niall Ferguson, İmparatorluk (YKY)
 138. Niall Ferguson, Paranın Yükselişi (YKY)
 139. John Hobson, Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri (YKY)
 140. Roy Mottahedeh, Peygamberin Hırkası (Bilgi Üniversitesi)
 141. Murat Bardakçı, Şahbaba (Everest)
 142. Murat Bardakçı, Enver (İş Bankası)
 143. Ahmet Kabaklı, Temellerin Duruşması (Türk Edebiyatı Vakfı)
 144. Will ve Ariel Durant, Tarihten Alınacak Dersler (Bedir)
 145. Will Durant, Medeniyetin Temelleri (Erguvan)
 146. Edward Reynolds, Fırtınaya Karşı Ayakta Kalmak: Atlantik Köle Ticareti Tarihi (İmge)
 147. Ehud R. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına: İslam Ortadoğusunda Kölelik Bağları (Bilgi Üniversitesi)
 148. Hakan Erdem, Osmanlıda Köleliğin Sonu (Kitap)
 149. Hakan Erdem, Tarih-Lenk (Doğan)
 150. Bernard Lewis, Haşhaşiler, (Arkadaş)
 151. Bernard Lewis, Çatışan Kültürler (Tarih Vakfı)
 152. Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu (Arkadaş)
 153. Abdülaziz Bey, Osmanlı Adet, Merasim ve Tabirleri (Tarih Vakfı)
 154. Samet Ağaoğlu, Kuvayı Milliye Ruhu, (YKY)
 155. Serge Gruzinski, Orada Saat Kaç? (Doğu-Batı)
 156. Selim Deringil, İktidarın Sembolleri (Doğan)
 157. Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (Tarif Vakfı)
 158. Zafer Toprak, Türkiye’de Popülizm (1908-1923) (Doğan)
 159. Zafer Toprak, Cumhuriyet ve Antropoloji (Doğan)
 160. Özlem Kumrular, Türk Korkusu (Doğan)
 161. Özlem Kumrular, İslam Korkusu (Doğan)
 162. Victor I. Stoichita, Gölgenin Kısa Tarihi (Dost)
 163. Sabine Melchior-Bonnet, Aynanın Tarihi (Dost)
 164. Kristof Kolomb, Seyir Defteri

 

 

 1. SOSYAL BİLİMLER

 

 1. Scott Gordon, Sosyal Bilimler Tarihi ve Felsefesi (Küre)
 2. Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın (Metis)
 3. Brien Fay, Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi (Ayrıntı)
 4. C. P. Snow, İki Kültür (Tübitak)
 5. R. Lee & I. Wallerstein, İki Kültürü Aşmak (Metis)
 6. Kamıran Birand Külliyatı (Akçağ)
 7. Giambattista Vico, Yeni Bilim (DoğuBatı)
 8. Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu (Alter)
 9. Max Weber, Sosyoloji Yazıları (çev. Taha Parla) (İletişim)
 10. Emile Durkheim, Sosyolojik Yöntemin Kuralları (Dost)
 11. Emile Durkheim, İntihar (Pozitif)
 12. Georg Simmel, Bireysellik ve Kültür (Metis)
 13. Georg Simmel, Paranın Felsefesi (İthaki)
 14. Georg Simmel, Modern Kültürde Çatışma (İletişim)
 15. Talcott Parsons, Toplumsal Eylemin Yapısı 1-2 (Sakarya Üniversitesi)
 16. Randall Collins, Felsefelerin Sosyolojisi (Sakarya Üniversitesi)
 17. Alvin Gouldner, Batı Sosyolojisinin Yaklaşan Krizi (Sakarya Üniversitesi)
 18. Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri (Bilgi)
 19. Hans Freyer, İçtimai Nazariyeler Tarihi (AÜDTCF Yayınları)
 20. Hans Freyer, Sanayi Çağı (DoğuBatı)
 21. Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi (Bilim ve Sanat)
 22. J.Turner&L.Beeghley&C.Powers, Sosyolojik Teorinin Oluşumu (Sentez)
 23. Veysel Bozkurt, Değişen Dünyada Sosyoloji (Ekin)
 24. A.Wolf&R.Wallace, Çağdaş Sosyoloji Kuramları (DoğuBatı)
 25. Baykan Sezer, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları (Sümer)
 26. Baykan Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları (Sümer)
 27. Baykan Sezer, Batı Dünya Egemenliği ve Endüstri Devrimi (İstanbul Edebiyat Fakültesi)
 28. Edward Said, Şarkiyatçılık (Metis)
 29. Edward Said, Kültür ve Emperyalizm (Hil)
 30. Edward Said, Entelektüel (Ayrıntı)
 31. Edward Said, Yersiz Yurtsuz (Metis)
 32. Edward Said, İktidar, Siyaset ve Kültür (Hece)
 33. Hugo Grotius, Savaş ve Barış Hukuku (Say)
 34. Cesare Beccaria, Suçlar ve Cezalar Hakkında (İmge)
 35. Jeremy Bentham, Yasamanın İlkeleri (XII Levha)
 36. John Austin, Hukukun Belirlenmiş Alanı (Tekin)
 37. H.L.A. Hart, Hukuk, Özgürlük ve Ahlak (Dost)
 38. Hans Kelsen, Saf Hukuk Kuramı (Nora)
 39. L. L. Fuller, Hukukun Ahlakı (Tekin)
 40. Ronald Dworkin, Hakları Ciddiye Almak (Dost)
 41. Babanzade İsmail Hakkı, Hukuk-ı Esasiye (Erguvani)
 42. Münif Paşa, Hikmet-i Hukuk (Çizgi)
 43. Giorgio del Vecchio, Hukuk Felsefesi Dersleri (Mf.V.)
 44. Orhan Münir Çağıl, Hukuka ve Hukuk İlmine Giriş (İstanbul Üniversitesi)
 45. Vecdi Aral, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine (İstanbul Üniversitesi)
 46. Özkan Agtaş, Ceza ve Adalet (Metis)
 47. Berke Özenç, Hukuk Devleti (İletişim)
 48. Johan Galtung, İnsan Hakları (Metis)
 49. A. Kadir Çüçen, İnsan Hakları (Sentez)
 50. Thomas Hammarberg, Avrupa’da İnsan Hakları (İletişim)
 51. Leo Strauss, Doğal Hak ve Tarih (Say)
 52. Cennet Uslu – Doğal Hukuk ve Doğal Haklar (Liberte)
 53. Şeyla Benhabib, Buhran Çağında Haysiyet: Zor Zamanlarda İnsan Hakları (Koç)
 54. Alain Supiot, Homo Juridicus (Dost)
 55. David Schmidtz, Adaletin Unsurları (Liberte)
 56. Sezgin Seymen Çebi, Sosyal Adalet (XII Levha)
 57. Samuel Fleischacker, Dağıtıcı Adaletin Kısa Tarihi (Pinhan)
 58. Michael Sandel, Adalet (Bigbang)
 59. Michael Sandel, Liberalizm ve Adaletin Sınırları (Dost)
 60. Michael Sandel, Paranın Satın Alamayacağı Şeyler (Eksi)
 61. Bryan Turner, Eşitlik (Dost)
 62. J.S. Mill, Faydacılık (MEB)
 63. Reinhart Koselleck, İlerleme (Dost)
 64. Reinhart Koselleck, Kavramlar Tarihi (İletişim)
 65. Reinhart Koselleck, Kritik ve Kriz (Otonom)
 66. Charles Taylor, Seküler Çağ (İş Bankası)
 67. Charles Taylor, Benliğin Kaynakları (Küre)
 68. Charles Taylor, Modernliğin Sıkıntıları (Ayrıntı)
 69. Charles Taylor, Çokkültürcülük: Tanınma Politikası (YKY)
 70. Annemarie Pieper, Etiğe Giriş (Ayrıntı)
 71. Fred Feldman, Etik Nedir? (Boğaziçi)
 72. J. P. Changeux, Etiğin Doğal Temelleri, (Doruk)
 73. W. Frankena, Etik (İmge)
 74. Zygmunt Bauman, Postmodern Etik (Ayrıntı)
 75. Tahsin Görgün, İslam Ahlak Esasları (Anadolu Üniversitesi)
 76. Macit Fahri, İslam Ahlak Teorileri (Litera)
 77. Harun Tepe, Etik ve Metaetik (Türkiye Felsefe Kurumu)
 78. Alasdair McIntyre, Erdem Peşinde (Ayrıntı)
 79. Peter Singer, Pratik Etik (İthaki)
 80. Ahmet Cevizci, Etik: Ahlak Felsefesi (Say)
 81. Ahmet Cevizci, Uygulamalı Etik (Say)
 82. Hümeyra Özturan, Ahlak Felsefesinin Temel Problemleri: Seçme Metinler (Nobel)
 83. Ömer Türker (ed.), Ahlakın Temeli (Nobel)
 84. Eşref Altaş&Mervenur Yılmaz (ed.), İslam Düşüncesinde Ahlaki Önermelerin Kaynağı (Nobel)
 85. M. Zahit Tiryaki&Kübra Bilgin Tiryaki (ed.), İslam Düşüncesinde Mizaç Teorileri (Nobel)
 86. Michael Shermer, İyilik ve Kötülüğün Bilimi (Varlık)
 87. Terry Eagleton, Kötülük Üzerine Bir Deneme (İletişim)
 88. Henry Hazlitt, Ahlakın Temelleri (Liberte)
 89. Karl Löwith, Tarihte Anlam (Say)
 90. R.G. Collingwood, Tarihin İlkeleri (YKY)
 91. R.G. Collingwood, Tarih Tasarımı (Gündoğan)
 92. Taner Timur, Felsefe, Toplum Bilimleri ve Tarihçi (Yordam)
 93. Doğan Özlem, Tarih Felsefesi (Notos)
 94. Ayhan Bıçak, Tarih Düşüncesi 1-4 (Dergah)
 95. Dorunda Outram, Aydınlanma (Dost)
 96. Carlo Ginzburg, Peynir ve Kurtlar (Metis)
 97. Carlo Ginzburg, Güç İlişkileri (Dost)
 98. Adam Smith, Milletlerin Zenginliği (İş Bankası)
 99. Gülten Kazgan, İktisadi Düşünce (Remzi)
 100. Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi (Ötüken)
 101. Mehmet Genç&Erol Özvar, Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler 1-2 (Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi)
 102. Sabri Orman, İktisat, Tarih ve Toplum (Küre)
 103. Sabri Ülgener, İktisadî Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası (Derin)
 104. Sabri Ülgener, Zihniyet, Aydınlar ve İzm/ler (Derin)
 105. Ahmed Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması (Ötüken)
 106. Ahmet Tabakoğlu, İslam İktisadına Giriş (Dergah)
 107. Ahmet Tabakoğlu, Türkiye İktisat Tarihi (Dergah)
 108. Şevket Pamuk, Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi 1500-1914 (İletişim)
 109. Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisat Tarihi (İş Bankası)
 110. Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi (Tarih Vakfı)
 111. Zafer Toprak, Türkiye’de Milli İktisat (Doğan)
 112. E. F. Schumacher, Küçük Güzeldir (Varlık)
 113. E. F. Schumacher, Aklı Karışıklar İçin Kılavuz (Küre)
 114. Robert L. Heilbroner, İktisat Düşünürleri (Dost)
 115. Robert L. Heilbroner, Gelecek Vizyonları (Cep)
 116. Leo Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla (İletişim)
 117. Sadun Aren, 100 Soruda Ekonomi Elkitabı (İmge)
 118. Richard Dienst, Borç Bağları (Açılım)
 119. Maurizio Lazzarato, Borçlandırılmış İnsanın İmali (Açılım)
 120. Byung-Chul Han, Yorgunluk Toplumu (Açılım)
 121. Thomas Piketty, Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital (İş Bankası)
 122. Karl Polanyi, Büyük Dönüşüm: Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri (İletişim)
 123. Ayşe Buğra, İktisatçılar ve İnsanlar (İletişim)
 124. Fernand Braudel, Kapitalizmin Kısa Tarihi (Say)
 125. Joseph Schumpeter, Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi (Alter)
 126. Milton Friedman, Kapitalizm ve Özgürlük (Plato)
 127. J.K. Galbraith, Kuşku Çağı: Ekonomik Gelişmeler Tarihi (Altın)
 128. Michael Mann, İktidarın Tarihi 1-2 (Phoenix)
 129. Michael Mann, Demokrasinin Karanlık Yüzü (İthaki)
 130. Immanuel Wallerstein, Modern Dünya Sistemi 1-4 (Yarın)
 131. Immanuel Wallerstein, Tarihsel Kapitalizm (Metis)
 132. Immanuel Wallerstein, Dünya-Sistemleri Analizi, (Bgst)
 133. Charles Tilly, Zor, Sermaye ve Avrupa Devletlerinin Oluşumu (İmge)
 134. Jean Bauberot, Laiklik (Bilgi Üniversitesi)
 135. Ali Fuad Başgil, Din ve Laiklik (Kubbealtı)
 136. Benedict Anderson, Hayali Cemaatler (Metis)
 137. Eric Hobsbawm, Milletler ve Milliyetçilik (Ayrıntı)
 138. Edward Hallett Carr, Milliyetçilik ve Sonrası (İletişim)
 139. Max Horkheimer, Akıl Tutulması (Metis
 140. Sinan Özbek, Irkçılık (Notos)
 141. Eric Hoffer, Kesin İnançlılar (Plato)
 142. Zygmunt Bauman, Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları (Ayrıntı)
 143. Zygmunt Bauman, Yasa Koyucular ile Yorumcular (Metis)
 144. Zygmunt Bauman, Özgürlük (Ayrıntı)
 145. Zygmunt Bauman, Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri (Ayrıntı)
 146. Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek (Ayrıntı)
 147. Zygmunt Bauman, Yaşam Sanatı (Versus)
 148. Zygmunt Bauman, Akışkan Aşk: İnsan İlişkilerinin Kırılganlığına Dair (Versus)
 149. Zygmunt Bauman, Bireyselleşmiş Toplum (Ayrıntı)
 150. Zygmunt Bauman, Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm (Say)
 151. Stephen Jay Gould, İnsanın Yanlış Ölçümü (Versus)
 152. Darsuyh Shayegan, Yaralı Bilinç (Metis)
 153. A. Hirschman, Gericiliğin Retoriği (İletişim)
 154. A. Hirschman, Tutkular ve Çıkarlar (Metis)
 155. Elias Canetti, Kitle ve İktidar (Ayrıntı)
 156. Quentin Skinner, Modern Siyasal Düşüncenin Temelleri 1-2 (Phoenix)
 157. Quentin Skinner, Çağdaş Temel Kuramlar (İletişim)
 158. Gianfranco Poggi, Devlet: Doğası, Gelişimi ve Geleceği (Bilgi Üniversitesi)
 159. Andrew Heywood, Siyaset (Adres)
 160. Andrew Heywood, Siyasi İdeolojiler (Adres)
 161. Andrew Heywood, Siyaset Teorisine Giriş (Küre)
 162. Andrew Heywood, Siyasetin ve Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları (BB101)
 163. Hanna Fenichel Pitkin, Temsil Kavramı (Sakarya Üniversitesi)
 164. Şaban Gardaş&Ali Balcı, Uluslararası İlişkilere Giriş (Küre)
 165. Ramazan Gözen (ed.), Uluslararası İlişkiler Teorileri (İletişim)
 166. Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler (Beta)
 167. Mete Tunçay, Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi 1-3 (Bilgi Üniversitesi)
 168. Mehmet Ali Ağaoğulları, Kent Devletinden İmparatorluğa, (İmge)
 169. M.A. Ağaoğulları&F.Ç.Zabcı&R. Ergün, Kral-Devletten Ulus-Devlete (İmge)
 170. M.A. Ağaoğulları&L. Köker, İmparatorluktan Tanrı Devletine (İmge)
 171. M.A. Ağaoğulları&L. Köker, Tanrı Devletinden Kral-Devlete (İmge)
 172. M.A. Ağaoğulları&L. Köker, Kral-Devlet ya da Ölümlü Tanrı (İmge)
 173. M.A. Ağaoğulları&L. Köker, Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği (İmge)
 174. Antony Black, Siyasal İslam Düşüncesi Tarihi (Dost)
 175. Nevin A. Mustafa, İslam Düşüncesinde Muhalefet (Ayışığı)
 176. Friedrich Hayek, Hukuk, Yasama ve Özgürlük (İş Bankası)
 177. Friedrich Hayek, Özgürlüğün Anayasası (Bigbang)
 178. Friedrich Hayek, Kölelik Yolu (Liberte)
 179. Karl Popper, Açık Toplum ve Düşmanları (Liberte)
 180. John Rawls, Halkların Yasası ve “Kamusal Akıl Düşüncesinin Yeniden Ele Alınması” (Bilgi Üniversitesi)
 181. John Rawls, Siyasal Liberalizm (Bilgi Üniversitesi)
 182. Francis Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son İnsan (Profil)
 183. Atilla Yayla, Liberalizm (Liberte)
 184. Jason Brennan, Liberteryenizm (Liberte)
 185. Cemal Bâli Akal, İktidarın Üç Yüzü (Dost)
 186. Cemal Bâli Akal, Devlet Kuramı (Dost)
 187. Charles Tilly, Demokrasi (Phoenix)
 188. Robert A. Dahl, Demokrasi ve Eleştirileri (Türk Siyasi İlimler Derneği&Türk Demokrasi Vakfı)
 189. Arend Lijphart, Demokrasi Modelleri: 36 Ülkede Yönetim Biçimleri ve Performansları (İthaki)
 190. Luciano Canfora, Avrupa’da Demokrasi: Bir İdeolojinin Tarihi (Literatür)
 191. Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik (Küre)
 192. Ahmet Davutoğlu, Küresel Bunalım (Küre)
 193. Henry Kissinger, Diplomasi (İş Bankası)
 194. J. M. Bochenski, Otorite Nedir? (Küre)
 195. Carl Schmitt, Siyasal Kavramı (Metis)
 196. Carl Schmitt, Siyasi İlahiyat (Dost)
 197. Giorgio Agamben, Olağanüstü Hal (Hil)
 198. Giorgio Agamben, Kutsal İnsan (Ayrıntı)
 199. Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları (İthaki)
 200. Zizek, İdeolojinin Yüce Nesnesi (Metis)
 201. Franz Oppenheimer, Devlet (Engin)
 202. Mark Neocleous, Devleti Tahayyül Etmek (Notabene)
 203. Mark Neocleous, Güvenlik, Şiddet ve Savaş (Dipnot)
 204. Mark Neocleous, Toplumsal Düzenin İnşası: Polis Erkinin Eleştirel Teorisi (H2O)
 205. Noam Chomsky, Geleceği Kurgulamak (İnkılap)
 206. Norbert Elias, Uygarlık Süreci 1-2 (İletişim)
 207. Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş (Bilgi Üniversitesi)
 208. Will Kymlicka, Çokkültürlü yurttaşlık (Ayrıntı)
 209. Michael Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş (Boğaziçi Üniversitesi)
 210. M. Hardt&A. Negri, İmparatorluk (Ayrıntı)
 211. M. Hardt&A. Negri, Çokluk: İmparatorluk Çağında Savaş ve Demokrasi (Ayrıntı)
 212. M. Hardt&A. Negri, Ortak Zenginlik (Ayrıntı)
 213. David Harvey, Sosyal Adalet ve Şehir (Metis)
 214. David Harvey, Postmodernliğin Durumu (Metis)
 215. David Harvey, Kozmopolitik ve Özgürlük Coğrafyaları (Bilgi Üniversitesi)
 216. David Harvey, Umut Mekanları (Metis)
 217. David Harvey, Neoliberalizmin Kısa Tarihi (Sel)
 218. Richard Sennett, Ten ve Taş: Batı Uygarlığında Beden ve Şehir (Metis)
 219. Richard Sennett, Otorite (Ayrıntı)
 220. Richard Sennett, Kamusal İnsanın Çöküşü (Ayrıntı)
 221. Richard Sennett, Zanaatkar, (Ayrıntı)
 222. Richard Sennett, Saygı: Eşit Olmayan Bir Dünyada (Ayrıntı)
 223. Manuel Castells, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür 1-3 (Bilgi Üniversitesi)
 224. Timothy Mitchell, Karbon Demokrasi: Petrol Çağında Siyasal İktidar (Açılım)
 225. Timothy Mitchell, Mısır’ın Sömürgeleştirilmesi (Tarih Vakfı)
 226. Marshall McLuhan, Gutenberg Galaksisi (YKY)
 227. Walter J. Ong, Sözlü Kültür, Yazılı Kültür (Metis)
 228. Barry Sanders, Öküzün A’sı (Ayrıntı)
 229. Metin Özbek, Dünden Bugüne İnsan (İmge)
 230. İnsanın En Güzel Tarihi (İş Bankası)
 231. David Le Breton, Bedene Veda (Sel)
 232. David Le Breton, Acının Antropolojisi (Sel)
 233. David Le Breton, Ten ve İz (Sel)
 234. David Le Breton, Yürümeye Övgü (Sel)
 235. Claude Levi-Strauss, Yapısal Antropoloji (Metis)
 236. Claude Levi-Strauss, Yaban Düşünce (YKY)
 237. Claude Levi-Strauss, Mit ve Anlam (İthaki)
 238. Claude Levi-Strauss, Hüzünlü Dönenceler (YKY)
 239. James George Frazer, Altın Dal I-II (Payel)
 240. Clifford Geertz, Kültürlerin Yorumlanması (Dost)
 241. Clifford Geertz, İki Kültürde İslam (Küre)
 242. Johan Huizinga, Homo Ludens, (Ayrıntı)
 243. Mircea Eliade, Ebedi Dönüş Mitosu (Kabalcı)
 244. Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş (Kabalcı)
 245. Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi 1-3 (Kabalcı)
 246. Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri (Alfa)
 247. Mircea Eliade, Yoga (Kabalcı)
 248. Mircea Eliade, Demirciler ve Simyacılar (Kabalcı)
 249. Jean-Pierre Vernant, Eski Yunan’da Söylen ve Toplum (İmge)
 250. Jean-Pierre Vernant, Evren Tanrılar İnsanlar (Dost)
 251. Salime Leyla Gürkan, Anahatlarıyla Yahudilik (İSAM)
 252. Şinasi Gündüz, Hıristiyanlık (İSAM)
 253. İlyas Üzüm, Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevilik (İSAM)
 254. Fatih Usluer, Hurufilik (Kabalcı)
 255. Ali Köse, Kutsalın Dönüşü (Timaş)
 256. Ali Köse, Neden İslam’ı Seçiyorlar? (İz)
 257. Ali Köse, Milenyum Tarikatları (Timaş)
 258. Rodney Stark, Tek Gerçek Tanrı (Literatür)
 259. J. Campbell, Mitolojinin Gücü (Mediacat)
 260. J. Campbell, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu (Dost)
 261. Mary Douglas, Saflık ve Tehlike (Metis)
 262. Mary Douglas, Kurumlar Nasıl Düşünür? (İthaki)
 263. Metin And, Minyatürlerle Osmanlı-İslam Mitologyası (YKY)
 264. Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi 1-2 (TTK)
 265. Marcel Mauss, Sosyoloji ve Antropoloji (DoğuBatı)
 266. Lucien Lévy-Bruhl, İlkel Toplumlarda Mistik Deneyim ve Simgeler (DoğuBatı)
 267. Lucien Lévy-Bruhl, İlkel İnsanda Ruh Anlayışı (DoğuBatı)
 268. Bronislaw Malinowski, Yabanıl Toplumda Suç ve Gelenek (İthaki)
 269. Alan Barnard, Simgesel Düşüncenin Doğuşu (Boğaziçi)
 270. Jeffrey Burton Russell, Şeytan: Antikiteden İlkel Hıristiyanlığa Kötülük (Kabalcı)
 271. Jeffrey Burton Russell, İblis: Erken Dönem Hıristiyan Geleneği (Kabalcı)
 272. Jeffrey Burton Russell, Lucifer: Ortaçağda Şeytan (Kabalcı)
 273. Jeffrey Burton Russell, Mephistopheles: Modern Dünyada Şeytan (Kabalcı)
 274. Peter-André Alt, Her Şeyin Başlangıcı: Şeytanın Düşüşü ve Kötünün Doğuşu (Sel)
 275. Peter-André Alt, Aydınlanma ve Psikoloji: Şeytanın Yeni Marifetleri (Sel)
 276. Heinrich Zimmer, Kral ve Hortlak (Kabalcı)
 277. Rene Girard, Şiddet ve Kutsal (Kanat)
 278. Rene Girard, Günah Keçisi (Kanat)
 279. Hannah Arendt, İnsanlık Durumu (İletişim)
 280. Hannah Arendt, Şiddet Üzerine (İletişim)
 281. Hannah Arendt, Totalitarizmin Kaynakları 1: Antisemitizm (İletişim)
 282. Hannah Arendt, Totalitarizmin Kaynakları 2: Emperyalizm (İletişim)
 283. Hannah Arendt, Totalitarizmin Kaynakları 3: Totalitarizm (İletişim)
 284. Hannah Arendt, Kötülüğün Sıradanlığı (Metis)
 285. Judith Butler, Cinsiyet Belası (Metis)
 286. Josephine Donovan, Feminist Teori (İletişim)
 287. Genevieve Lloyd, Erkek Akıl: Batı Felsefesinde Erkek ve Kadın (Ayrıntı)
 288. Peter Berger, Kutsal Şemsiye (Rağbet)
 289. James Scott, Devlet Gibi Görmek (Versus)
 290. Louis Gardet, Müslüman Site (Ayrıntı)
 291. J.M. Blaut, Sömürgeciliğin Dünya Modeli (Dergah)
 292. Edgar Morin, Geleceğin Eğitimi İçin Gerekli Yedi Bilgi (Bilgi Üniv.)
 293. Edgar Morin, Yitik Paradigma (İş Bankası)
 294. Leslie Lipson, Uygarlığın Ahlakî Bunalımları (İş Bankası)
 295. Roland Barthes, Çağdaş Söylenler (Metis)
 296. Philippe Ariés, Batıda Ölümün Tarihi (Everest)
 297. John Berger, Görme Biçimleri (Metis)
 298. Stephen Kern, Nedenselliğin Kültürel Tarihi (Metis)
 299. Terry Eagleton, İdeoloji (Ayrıntı)
 300. Şerif Mardin, Din ve İdeoloji (İletişim)
 301. Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu (İletişim)
 302. Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri (İletişim)
 303. Şerif Mardin, Türkiye’de Din ve Siyaset (İletişim)
 304. Şerif Mardin, Bediüzzaman Said Nursi Olayı (İletişim)
 305. Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi (Doğan)
 306. Barrington Moore, Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri (İmge)
 307. Theda Skocpol, Devletler ve Toplumsal Devrimler (İmge)
 308. Murat Belge, Militarist Modernleşme: Almanya, Japonya ve Türkiye (İletişim)
 309. Walter Benjamin vd., Şiddetin Eleştirisi Üzerine (Metis)
 310. John Searle, Toplumsal Gerçekliğin İnşası (Litera)
 311. Frantz Fanon, Yeryüzünün Lanetlileri (Versus)
 312. Talal Asad, Sekülerliğin Biçimleri (Metis)
 313. Lewis Mumford, İnsanın Durumu (Açılım)
 314. Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset (Ötüken)
 315. Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak (Ötüken)
 316. Atila Doğan, Osmanlı Aydınları ve Sosyal Darwinizm (Küre)
 317. Murtaza Korlaelçi, Pozitivizmin Türkiye’ye Girişi (Kadim)
 318. Halide Edip Adıvar, Türkiye’de Şark, Garp ve Amerikan Tesirleri (Can)
 319. Peyami Safa, Türk İnkılabına Bakışlar (Ötüken)
 320. Eric Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi (İletişim)
 321. Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma (YKY)
 322. Niyazi Berkes, Türk Düşününde Batı Sorunu (YKY)
 323. İsmail Cem, Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi (İş Bankası)
 324. Erich Fromm, Sağlıklı Toplum (İş Bankası)
 325. Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri (Altınordu)
 326. Arnold Toynbee, Medeniyet Yargılanıyor
 327. Fernando Savater, Oğluma Ahlak Üstüne Öğütler (İletişim)
 328. Ali Saydam, Algılama Yönetimi (Remzi)
 329. Howard Becker, Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi (Heretik)

 

 

 1. SİYASET KLASİKLERİ

 

 1. İslam ve Siyaset: Hz. Ali’nin Bir Emirnamesi (Büyüyenay)
 2. Beydeba, Kelile ve Dimne (Şule, Said Aykut çevirisi)
 3. Ralph Sawyer (haz.), Kadim Çin’in Askerî Klasikleri 1-2 (Kırmızı Kedi)
 4. Platon, Devlet (İş Bankası)
 5. Aristoteles, Politika (Remzi)
 6. Cicero, Devlet Üzerine (İthaki)
 7. Cicero, Yükümlülükler Üzerine (İş Bankası)
 8. Fârâbî, es-Siyasetü’l-Medeniyye (Büyüyenay)
 9. Mâverdî, Bilge Yöneticinin Elkitabı (Klasik)
 10. Turtuşî, Siracü’l-Müluk: Siyaset Ahlakı ve İlkelerine Dair (İnsan)
 11. Gazzâlî, Mülkün Sultanlarına: Nasihatü’l-Müluk (Büyüyenay)
 12. Nizamülmülk, Siyasetname (İş Bankası)
 13. Bedreddin İbn Cemâa, Adl’e Boyun Eğmek (Klasik)
 14. Necmeddîn-i Dâye, Sûfî Diliyle Siyaset (Klasik)
 15. Özgür Kavak, Siyasî Nasihatname (Klasik)
 16. İbn Zafer, Devletin Ölümsüzlük İksiri: Sülvânü’l-Mutâ (Büyüyenay)
 17. Şeyzerî, Nehcü’s-Süluk (Büyüyenay)
 18. Sa’dî-i Şîrazî, Hükümdara Öğütler (Bilge Kültür Sanat)
 19. İbrahim bin Muhammed, Devlet ve İnsan (Büyüyenay)
 20. Amâsî, Sultanların Aynası: Mir’atü’l-Müluk, (Büyüyenay)
 21. Şeyhoğlu Mustafa, Kenzü’l-Kübera (Büyüyenay)
 22. Gelibolulu Mustafa Âlî, Siyaset Sanatı: Nushatü’s-Selatîn (Büyüyenay)
 23. Pir Mehmed Zaifî, Gülşen-i Mülûk (Büyüyenay)
 24. İbn Firuz, Gurretü’l-Beyza: Adaletin Aydınlığında (Büyüyenay)
 25. Abdüsselam el-Amasî, Tuhfetü’l-Umerâ ve Minhetü’l-Vüzera (Büyüyenay)
 26. Katip Çelebi, Siyaset Nazariyesi: Düsturu’l-Amel (Büyüyenay)
 27. Koçi Bey, Koçi Bey Risaleleri (Kabalcı)
 28. Niccolo Macchiavelli, Hükümdar (Anahtar Kitaplar)
 29. Niccolo Macchiavelli, Söylevler (Say)
 30. Etienne de la Boetie, Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev, (İmge)
 31. Thomas Hobbes, Leviathan (YKY)
 32. Thomas Hobbes, De Cive/ Yurttaşlık Felsefesinin Temelleri (Belge)
 33. Thomas More, Ütopya (Alfa)
 34. John Locke, Hükümet Üzerine Birinci İnceleme (Kırlangıç)
 35. John Locke, Hükümet Üzerine İkinci İnceleme (Ebabil)
 36. John Locke, Hoşgörü Üzerine Bir Mektup (Liberte)
 37. Montesquieu, Kanunların Ruhu 1-2 (MEB)
 38. J.J. Rousseau, Toplum Sözleşmesi (Say)
 39. J.J. Rousseau, İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı (Say)
 40. John Stuart Mill, Hürriyet (MEB)
 41. Alexis de Tocqueville, Amerika’da Demokrasi (İletişim veya DoğuBatı)
 42. Alexis de Tocqueville, Sömürge ve Kölelik (Ayrıntı)
 43. Thomas Paine, İnsan Hakları (MEB)
 44. Thomas Paine, Sağduyu (Lotus)
 45. Thomas Paine, Ortak Akıl, İnsan Hakları ve Tarımsal Adalet (Doruk)
 46. Henry David Thoreau, Sivil İtaatsizlik (Say)

 

 

 1. DİL / DİLBİLİM

 

 1. İsmail Güler (ed.), İslam Medeniyetinde Dil İlimleri (İSAM)
 2. İbrahim Özdemir, İslam Düşüncesinde Dil ve Varlık: Vaz’ İlminin Temel Meseleleri (İz)
 3. Ferdinand de Saussure, Genel Dilbilim Dersleri (Multilingual)
 4. Guy Deutscher, Dilin Aynasından (Metis)
 5. Tore Janson, Dillerin Tarihi (Boğaziçi)
 6. Umberto Eco, Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı (Literatür)
 7. Walter Porzig, Dil Denen Mucize (TDK)
 8. Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil (TDK)
 9. Atakan Altınörs, Dil Felsefesine Giriş (İnkılap)
 10. Jacques Ellul, Sözün Düşüşü (Paradigma)
 11. L. S. Vygotsky, Düşünce ve Dil (Toplumsal Dönüşüm)
 12. R. Coward&John Ellis, Dil ve Maddecilik (İletişim)
 13. Mehmet Rifat, 20. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 1-2 (YKY)
 14. Roland Barthes, Göstergebilimsel Serüven (YKY)
 15. F. R. Palmer, Semantik (Kitabiyat)
 16. Nihat Sami Banarlı – Türkçenin Sırları

 

 

 1. PSİKOLOJİ
 2. Sigmund Freud, Psikanalize Giriş Dersleri (Öteki)
 3. Sigmund Freud, Günlük Yaşamın Psikopatolojisi (Payel)
 4. Sigmund Freud, Rüyaların Yorumu 1-2 (Öteki)
 5. Sigmund Freud, Uygarlığın Huzursuzluğu (Metis)
 6. Sigmund Freud, Totem ve Tabu (Kabalcı)
 7. C.G. Jung, Dört Arketip (Metis)
 8. C.G. Jung, İnsan ve Sembolleri (Kabalcı)
 9. C.G. Jung, Anılar, Düşler, Düşünceler (Can)
 10. Jacques Lacan, Psikanalizin Dört Temel Kavramı (Metis)
 11. Heinz Kohut, Kendiliğin Çözümlenmesi (Metis)
 12. Heinz Kohut, Kendiliğin Yeniden Yapılanması (Metis)
 13. Donald Winnicott, Oyun ve Gerçeklik (Metis)
 14. Melanie Klein, Haset ve Şükran (Metis)
 15. Otto Kernberg, Sapıklıklarda ve Kişilik Bozukluklarında Saldırganlık (Metis)
 16. Otto Kernberg, Sınır Durumlar ve Patolojik Narsisizm (Metis)
 17. Edith Jacobson, Kendilik ve Nesne Dünyası (Metis)
 18. Anna Freud, Ben ve Savunma Mekanizmaları (Metis)
 19. Jerry M. Burger, Kişilik: Psikoloji Biliminin İnsan Doğasına Dair Söyledikleri (Kaknüs)
 20. Irvin D. Yalom, Varoluşçu Psikoterapi (Kabalcı)
 21. R. D. Laing, Bölünmüş Benlik (Pinhan)
 22. Engin Geçtan, İnsan Olmak (Metis)
 23. Engin Geçtan, Psikanaliz ve Sonrası (Metis)
 24. Engin Geçtan, Varoluş ve Psikiyatri (Metis)
 25. Saffet Murat Tura, Günümüzde Psikoterapi (Metis)
 26. Viktor Frankl, İnsanın Anlam Arayışı (Okuyan Us)
 27. Rollo May, Yaratma Cesareti (Metis)
 28. Alfred Adler, İnsan Tabiatını Tanıma (İş Bankası)
 29. Alfred Adler, Yaşamın Anlam ve Amacı (Say)
 30. Doğan Cüceloğlu – İnsan ve Davranışı
 31. Erich Fromm, Özgürlükten Kaçış (Say)
 32. Erich Fromm, Kendini Savunan İnsan (Say)
 33. Erich Fromm, İtaatsizlik Üzerine (Say)
 34. Erich Fromm, İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri (Say)
 35. Mustafa Merter, Dokuzyüz Katlı İnsan (Kaknüs)

 

 

 1. BİLİM TARİHİ VE DÜŞÜNCESİ

 

 1. Fuat Sezgin, İslam’da Bilim ve Teknik 1-5 (Kültür A.Ş.)
 2. Fuat Sezgin, Tanınmayan Büyük Çağ (Timaş)
 3. Ahmed Cebbar, İslam Bilim Tarihi (Küre)
 4. Rüşdi Raşid, İslam Bilim Tarihi 1 (Litera)
 5. George Saliba, İslam Bilimi ve Avrupa Rönesansının Oluşumu (Mahya)
 6. Adnan Adıvar – Tarih Boyunca İlim ve Din (1944 tarihli ilk baskının tıpkıbasımı, İş Bankası
 7. Aykut Kazancıgil, Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji (Etkileşim)
 8. Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı (Kırmızı)
 9. Thomas Kuhn, Kopernik Devrimi (İmge)
 10. Karl Popper, Bilimsel Araştırmanın Mantığı (YKY)
 11. Peter Whitfield, Batı Biliminde Dönüm Noktaları (Küre)
 12. John Henry, Bilim Devrimi ve Modern Bilimin Kökenleri (Küre)
 13. P. B. Medawar – Genç Bilimadamına Öğütler
 14. Alexandre Koyré, Kapalı Dünyadan Sonsuz Evrene (İdea)
 15. Alexandre Koyré, Yeniçağ Biliminin Doğuşu (Gündoğan)
 16. Alexandre Koyré, Bilim Tarihi Yazıları 1 (Tübitak)
 17. Alan Musgrave – Sağduyu, Bilim ve Şüphecilik (İthaki)
 18. Alan Chalmers, Bilim Dedikleri, (Paradigma)
 19. Paul Feyerabend, Yönteme Karşı (Ayrıntı)
 20. İshak Arslan, Çağdaş Doğa Düşüncesi (Küre)
 21. Ahmet İnam – Bilimin Binbir Yüzü
 22. Edmund Blair Bolles – Galileo’nun Buyruğu
 23. Roger Penrose, Kralın Yeni Aklı (Koç)
 24. Roger Penrose, Gerçeğin Yolları (Alfa)
 25. John Freely, Galileo’dan Önce (Kolektif)
 26. John Freely, Işık Doğu’dan Yükselir (Doğan)
 27. Stephen Hawking, Büyük Tasarım (Doğan)
 28. Adam Zeman, Bilinç Kullanım Kılavuzu (Metis)
 29. Eric R. Kandel, Belleğin Peşinde: Yeni Bir Zihin Biliminin Doğuşu (Boğaziçi)
 30. Douwe Draaisma, Bellek Metaforları: Zihinle İlgili Fikirlerin Tarihi (Metis)
 31. Douwe Draaisma, Unutmanın Kitabı: Rüyalarımızı Neden Hemen Unuturuz, Anılarımız Neden Sürekli Değişir? (Metis)
 32. Douwe Draaisma, Sıla Hasreti Fabrikası: Bellek Yaşlılıkta Nasıl İşler? (Metis)
 33. Douwe Draaisma, Düş Dokumacısı (Metis)
 34. Ramachandran&Blakeslee, Beyindeki Hayaletler (Boğaziçi)
 35. Tevfik Alıcı, Gerçek Bir Yanılsama: Bilinç (Metis)
 36. Bahri Karaçay, Yaşamın Sırrı DNA (Tübitak)
 37. Rom Harré, Büyük Bilimsel Deneyler (Say)
 38. Doğan Özlem, Bilim Felsefesi (Notos)
 39. John Losee, Bilim Felsefesine Tarihsel Bir Giriş (Dost)
 40. Penny le Couteur & Jay Burreson, Napolyon’un Düğmeleri: Dünya Tarihini Değiştiren 17 Molekül (Metis)
 41. Roy Porter, Kan Revan İçinde: Tıbbın Kısa Tarihi (Dergah)
 42. R.G. Collingwood, Doğa Tasarımı (İmge)
 43. Jared Diamond, Tüfek, Mikrop ve Çelik (Tübitak)

 

 Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve SİTEMİZİN’nin editöryel politikasını yansıtmayabilir.